STUDIA NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia II stopnia

 • Indywidualne podejście do studentów
 • Doświadczona kadra naukowa
 • Ciekawe seminaria
 • Swoboda w wyborze tematów pracy magisterskiej

Główny cel studiów II stopnia to dalsze podniesienie kompetencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego. Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej. Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata.

O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii germańskiej oraz Kolegiów Języków Obcych. O przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.

Prowadzimy nabór na następujące specjalności:

 • filologia germańska studia stacjonarne
 • filologia germańska studia niestacjonarne

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA
Program studiów II stopnia ma w pełni charakter akademicki. W ciągu dwóch lat studenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze języka pisanego. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską. Uzupełnieniem praktycznej nauki języka są przedmioty humanistyczne: filozofia, wstęp do europeistyki, logika.
Oferowane w czasie studiów specjalizacje umożliwiają także wykształcenie konkretnych umiejętności zawodowych. Tematyka seminariów magisterskich dotyczy: dydaktyki języka obcego, literaturoznawstwa, kultury obszaru językowego oraz językoznawstwa.

PROGRAM

 • Przedmioty kształcenia ogólnego
   • Metodologia badań filologicznych
   • Logika
   • Przedmiot uzupełniający
   • Lektorat języka obcego
   • Prawa autorskie w pracy naukowej
   • Nauki społeczne I
   • Nauki społeczne II
   • Wychowanie fizyczne
  • Przedmioty podstawowe
   • Praktyczna nauka języka obcego
    • Zagadnienia polsko-niemieckie
    • Egzamin
    • Gramatyka morfologia i składnia
    • Pisanie akademickie
    • Profesjonalne prezentacje
  • Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne
   • Gramatyka opisowa/Historia literatury
   • Seminarium przedmiotowe I
   • Seminarium przedmiotowe II
   • Wykłady monograficzne I, II, III, IV
   • Wykład kierunkowy
   • Seminarium magisterskie
   • Seminarium uzupełniające
   • Konwersatorium specjalizacyjne
   • Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego / Tutorial dyplomowy

Opis Przedmiotów

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA

Studia II stopnia obejmują rozbudowany blok praktycznej nauki języka, ze szczególnym naciskiem na stosowanie języka na poziomie akademickim. Zajęcia obejmują język mówiony i pisany. Kształcenie umiejętności wypowiedzi dotyczy analizy tekstów z różnych źródeł (czasopisma, opracowania literackie, rozprawki, eseje, reportaże) i ma na celu rozbudowanie słownictwa i frazeologii. Teksty te stanowią bazę dla różnorodnych zadań komunikacyjnych, rozwijających umiejętność swobodnej interakcji w sytuacjach o różnym stopniu formalności.
Zajęcia z języka pisanego poświęcone są głównie kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności pisania krótkich tekstów formalnych o tematyce ogólnej oraz tekstów dłuższych o charakterze akademickim. Istotnym elementem w ocenie postępu studentów jest przeprowadzenie przez nich mini-badań z wybranej dziedziny i przedstawienie ich wyników w postaci krótkiej rozprawki naukowej. Program zajęć uwzględnia też pisanie przez studentów prac na wybrane przez siebie tematy.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Zajęcia  poświęcone są głównie przygotowaniu pracy magisterskiej. W I semestrze studenci z pomocą promotorów wybierają temat swojej pracy, później zbierają materiały, przygotowują bibliografię i wreszcie piszą pracę dyplomową.

SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE
Zajęcia są dostosowane pod względem tematyki do wiodącego kursu seminarium magisterskiego, dotyczą tej samej specjalizacji, np. studenci seminarium magisterskiego z zakresu składni języka uczęszczają na seminarium uzupełniające z dziedziny fonologii, a studenci seminarium z dziedziny fonologii uczęszczają na seminarium uzupełniające z dziedziny składni. Celem zajęć jest rozwinięcie i uzupełnienie wiedzy specjalizacyjnej magistrantów z odpowiedniej dziedziny studiów.

SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE
Seminaria przedmiotowe studenci wybierają z innej dziedziny, niż  wybrane seminarium magisterskie i uzupełniające. Przedmiot ten ma na celu uzupełnienie i poszerzenie ogólnej wiedzy filologicznej, rozwija wiedzę studentów z wybranego tematu, skłania do poszerzania literatury przedmiotu.

SEMINARIA MAGISTERSKIE


W roku akademickim 2016/2017 na filologii germańskiej proponujemy następujące seminaria magisterskie:

1. Profesor Hubert Orłowski: filologia germańska, seminarium magisterskie w zakresie nauk o kulturze i literaturze (Kulturwissenschaften), rok akademicki 2016-2017
Proponuję w nadchodzącym roku akademickim krąg tematyczny rozpraw magisterskich, skoncentrowanych na porównawczym badaniu materiałowym (tekstowym) oraz na interpretacji tekstów, pochodzących z internetu. Ściślej mówiąc chodzi o prace porównawcze, które będą bazować na tekstach w dwu wielkich wikipediach, mianowicie w:
• „Wikipedia. Die freie Enzyklopädie” oraz
• „Wikipedia. Wolna encyklopedia”.
Tak sformułowane pole badawcze stwarza atrakcyjne, innowacyjne i szerokie możliwości analityczno-porównawcze, zarówno gdy chodzi o rozrzut „gatunkowy” (o „poetykę”) jak i o perspektywy poznawcze.
Propozycje dotyczą zarówno haseł gatunkowo/poetologicznie nadrzędnych (np. haseł „literatura niemiecka”, „powieść niemiecka”, „romantyzm niemiecki”, „grupy literackie” itd., itp.) w obu Wikipediach, jak i (licznych!) haseł o autorach.
Dalej: proponuję również tematy porównawcze w obszarze dwu literatur (niemieckiej, polskiej) w obu wymienionych Wikipediach.
Nie wykluczam wreszcie ofert haseł porównawczych, odnoszących się do ważkich niemieckich wydarzeń kulturowych (ekspresjonizm, romantyzm); m.in. dla wykrystalizowania specyficznych, relewantnych różnic w spojrzeniu autorów polskich i niemieckich.
Oferta ma niewątpliwą jedna przewagę na innymi opcjami: Słuchaczki / Słuchacze, którzy zdecydują się na uczestniczenie w moim seminarium magisterskim, nie będą musieli się troszczyć o tzw. literaturę krytyczną. Znakomitą część debat o plusach i minusach „wiedzy wikipedialnej” odnajdą bowiem na stronach obu wymienionych Wikipedii.
Proponując „wikipedialny dyskurs” mam na uwadze poszerzenie oferty tematów literaturoznawczych o nowe formy komunikacji.

 

2. Kulturwissenschaft– Nauki o kulturze i literaturze

Przedmiotem seminarium są postaci kobiet w literaturze niemieckiej ostatnich dwóch stuleci, wykreowane przez pisarza. Cechy wyglądu i charakteru, działania i myśli, pochodzące z warunków otoczenia społecznego, przykłady ideałów postulowanych przez pisarza jako wzory do naśladowania. Ich funkcje w dziele literackim, rola postaci głównej bohaterki, której postawa charakteryzuje się aktywnością albo (przymuszoną) pasywnością. Wachlarz bogaty i wieloraki. Wniknięcie w analizowany tekst pozwoli nakreślić intencje pisarza. Zachęcam do współpracy.

Przykładowe tytuły tekstów literackich i pozaliterackich:

 • Heinrich Böll (1917-1985) „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entsthen und wohin sie führen kann” (1974)
 • Heinrich Böll „Utracona cześć Katarzyny Blum albo jak powstaje przemoc i do czego może doprowadzić. Przeł. Teresa Jętkiewicz.- Warszawa „Czytelnik”, 1976
 • Carl Busse (Pseud. Fritz Döring 1872-1918), „Jadwiga“ (Roman aus dem Osten des Reiches) 2. Bände, 1899
 • August Becker (1828-1891) „Hedwig“ 2 Bände 1868
 • Theodor Fontane (1819-1898) „Frau Jenny Treibel“ (1892)
 • Theodor Fontane „Stine“(1890),
 • Theodor Fontane „Effi Briest“ (1895)
 • Waltraud Herbstrith „Edith Stein.Jüdin und Christin”,München, Zürich, Wien 1998 2. Auflage, 136 s.
 • Inge Scholl (1928) „Die weiße Rose“ (1983, 15. Auflage 1993)
 • Inge Scholl Biała Róża. Przeł. Jan Myrcik, Koszęcin: Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej 2002.- 181 s.
 • Sigmund Anna Maria (1941 Bratislava) „Die Frauen der Nazis“ Heyne Verlag…….
 • Sigmund Anna Maria „Kobiety Nazistów”, Przeł. Barbara i Daniel Lulińscy .- Warszawa: „Bellona”, 2002.- 221 s.

Powstanie danej grupy seminaryjnej jest uzależnione od ilości zgłoszeń.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest ukształtowany w zgodzie z przewidywaniami zawartymi w standardach edukacyjnych opracowanych dla kierunku filologia. W szczególności dysponuje wysoką biegłością w mowie i piśmie w zakresie głównego języka specjalności. Zakładamy, że będzie to poziom C2 opisany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest wyposażony w stosowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze odpowiedniego obszaru językowego.
Absolwenci specjalizują się w różnych szczegółowych dziedzinach zawodowych, takich jak: dydaktyka, glottodydaktyka, lingwistyka stosowana, przekładoznawstwo. Tym, którzy zdecydują się na kontynuację specjalizacji nauczycielskiej, zapewnimy odpowiedni wybór przedmiotów.
Absolwent WSJO posiada odpowiednią wysoką wiedzę i biegłość w trzech zasadniczych obszarach:

   • praktyczna znajomość języka
   • wiedza filologiczna (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
   • przygotowanie do wykonywania zawodu.

Jesteśmy pewni, że ukształtowanie naszego absolwenta umożliwi mu elastyczne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.