Działalność naukowa Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego skupia się wokół dwóch głównych projektów: Niemcy do Poznania oraz Wielogłosy.

1

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu jest inicjatorem i realizatorem akcji społecznej „Niemcy do Poznania”, mającej na celu popularyzację nauczania i uczenia się języka niemieckiego w szkołach. Znajomość języka niemieckiego wśród młodzieży spada z roku na rok, o czym świadczą obserwacje nasze i naszych partnerów naukowych oraz docierające do nas głosy środowiska nauczycielskiego. Projekt przewidziany jest jako działanie długofalowe, otwarte i rozwojowe, w ramach którego realizowane będą różne formy od konferencji i sesji naukowych po szerokie działania edukacyjno – kulturalne kierowane do młodzieży.

Współorganizatorami i partnerami akcji „Niemcy do poznania” obok Wyższej Szkoły Języków Obcych są również: Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Instytut Zachodni w Poznaniu. Zainteresowanie akcją wyrazili również: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, oraz przedstawiciele firm z kapitałem niemieckim działających w Wielkopolsce.

Organizatorzy za cel główny uznają wzrost świadomości wśród młodzieży na temat szerokich kręgów kulturalno – ekonomicznych, które obejmują przestrzenie związane z językiem niemieckim. Poprzez unaocznienie istniejących możliwości, organizatorzy pragną zachęcić młodych ludzi do nauki języka niemieckiego i wkroczenia w obszar działania firm, akcji społecznych, a także ośrodków kulturalnych, stwarzających możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

 

 

logo_wieloglosy

Wielogłosy to cykl konferencji, seminariów naukowych, paneli dyskusyjnych, którego celem jest animowanie dyskursu dotyczącego zagadnień tożsamości językowej i kulturowej, wzajemnych relacji polsko-niemieckich, styku kulturowego obszarów językowych oraz szeroko rozumianej obecności tej problematyki w literaturze.

Cechą charakterystyczną „Wielogłosów” jest szerokie otwarcie na podejmowaną tematykę, nie zaś ograniczanie się wyłącznie do jednego nurtu zagadnień.

Wielość i różnorodność tematów sprawia, że projekt ten przekształca się w forum wymiany myśli i doświadczeń z prac badawczych i obserwacji społecznych. Zapraszani goście zapewniają zaś mnogość punktów spojrzenia na dane zagadnienie i manifestowaną w nazwie projektu wielość głosów.