DYDAKTYKA

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Podyplomowe Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego  adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest tytuł magistra kierunku filologii niemieckiej.
Korzyści z posiadania dyplomu Studiów Podyplomowych  Dydaktyki Języka Niemieckiego:

 • świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (druk MEN),
 • uzyskanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego w placówkach oświatowych.
 • Największa liczba godzin zajęć przy najniższej cenie.
 • Nauka w budynkach w ścisłym centrum Poznania (dobra komunikacja, studenci z całej Polski).
 • Systematycznie rosnąca liczba słuchaczy.
 • Najlepsza kadra w Polsce – dydaktycy języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu studiów.
 • Absolwenci studiów wyższych magisterskich kierunku filologia germańska, którzy podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
 • Czynni nauczyciele języka niemieckiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej.

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu.
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Słuchacze PSDJN otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Angielskiego z oceną końcową, która jest średnią ocen uzyskanych z wszystkich przedmiotów objętym zaliczeniem.

Świadectwo ukończenia PSDJN daje absolwentom pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół.

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYM

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne: psychologia – 45 godz.,pedagogika – 45 godz.
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:
  • Psychologia – 30 godz., Pedagogika – 30 godz.
  • Praktyka ogólno-pedagogiczna – 30 godz.

PRZYGOTOWANE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 • Podstawy dydaktyki – 30 godz.
 • Dydaktyka przedmiotowa– 90 godz.

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA – 150 godz.

PRACA WŁASNA (dydaktyka szczegółowa):

Proponuje się wykorzystanie 80 godzin pracy własnej (45/45)- według następującego podziału:

 • 10 godzin obserwacji lekcji według określonych kryteriów,
 • 10 godzin autoobserwacji lekcji według określonych kryteriów,
 • 60 godzin przeznaczonych na pracę typu – projekt – polegającą na przygotowaniu „dossier” – pracy podyplomowej dotyczącej cyklu lekcji powiązanych tematycznie lub problemowo. DOSSIER powinno zawierać konspekty, zestaw pomocy dydaktycznych, krótki komentarz oraz bibliografię. Istotną częścią mogą być autentyczne wybrane prace uczniowskie związane z realizacją tematu.

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 • Higiena i emisja głosu – 12 godzin
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 4 godziny
 • Technologia informacyjna – 4 godziny
 • Gramatyka pedagogiczna – 15 godzin
 • Fonetyka praktyczna – 15 godzin

Proponujemy w sumie  470  godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).

STUDIA PODYPLOMOWE

 ZA SEMESTR
Z GÓRY
ZA STUDIA
Z GÓRY
CZESNE1100 zł2900 zł

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologicznym: filologia germańska/lingwistyka stosowana (studia magisterskie).
Dokumenty prosimy składać w Biurze Rekrutacyjnym, najpóźniej do 15 listopada 2020 r.

 1. Zarejestruj się na stronie internetowej Uczelni.*
 2. Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem, oryginał lub odpis prosimy dostarczyć do wglądu;
  – 1 zdjęcie (format jak na dowód osobisty).
 3. Podpisz umowę o naukę.

* Do 20 sierpnia nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij