/ MODUŁY I SPECJALIZACJE

Pobierz folder.

Specjalizacja trwa 4 semestry i przeznaczona jest dla grupy 20 studentów.

Ramowy program specjalizacji przewiduje 275 h zajęć. Założono 45h wykładów (20os.) i 230 h ćwiczeń o charakterze praktycznym (w gr.10os./gr. – ćwiczenia, warsztaty, zajęcia zakładające pracę w grupach i/lub pracę metodą projektową, studia przypadków, dyskusje i gry dydaktyczne). W ramach specjalizacji student ma pozyskać praktyczne umiejętności zawodowe.

Praca nad programem koncentrować się będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Podstawy logistyki
 2. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 3. Spedycja i centra logistyczne
 4. IT
 5. Komunikacja interpersonalna w sytuacjach biznesowych
 6. Specjalistyczny język obcy

MERYTORYKA – CELE KSZTAŁCENIA:

 • zapoznanie studentów z istotą, celami, zadaniami, obszarami wykorzystania logistyki oraz z podstawami budowania i zasadami zarządzania łańcuchem dostaw;
 • wykształcenie u studentów umiejętności opisywania procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie, identyfikacji podstawowych problemów logistycznych oraz umiejętności poszukiwania metod ich rozwiązania;
 • formowanie postaw otwartości na możliwości wykorzystania logistyki w przedsiębiorstwie oraz różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego;
 • przygotowanie do pracy z oprogramowaniem i wymaganiami branży logistyka;

przygotowanie do komunikacji pisemnej i ustnej z partnerem zagranicznym w języku obcym w branży logistyka.

Pobierz folder.

Umiejętności personalne, szkoleniowe i trenerskie są potrzebne przy wykonywaniu różnego typu prac, także w pracy projektowej, tak często stosowanej obecnie w firmach. Dobrym trenerem nie sposób stać się z dnia na dzień. Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, warto, byś sięgnął po dobre wzorce i uczył się od najlepszych praktyków.

Nowa 4-semestralna specjalizacja „Akademia Trenera” zakłada 230 h praktycznych ćwiczeń i warsztatów metodą projektową, w trakcie których:

 • poznasz praktyczne narzędzia, którymi posługuje się profesjonalny trener;
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do samodzielnego planowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów;
 • poznasz tajniki autoprezentacj, które pomogą Ci świadomie kreować własny styl trenerski, a także rozwinąć swoje predyspozycje osobiste i kompetencje zawodowe.

Akademia trenera to także sposób podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i wykładowców, chcących wzbogacić prowadzone zajęcia o nowoczesne i efektywne metody pracy warsztatowej.

Pobierz folder.

Szkolenie jest przewidziane dla grupy 20 studentów, z drugiego oraz trzeciego roku studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje zajęcia w ramach kształcenia kompetencji kognitywistycznych, druga z zakresu kompetencji cyfrowych. Po zakończeniu każdej z nich student podchodzi do egzaminu zewnętrznego, organizowanego przez fundację VCC. Osoby, które zdadzą pozytywnie egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami oraz kompetencji cyfrowych.

Zajęcia w ramach pierwszej części szkolenia obejmują:

 1. Certyfikowane szkolenie Zarządzanie projektami (32 godz.)

Student uczy się praktycznego zarządzania projektami:

 – poznaje nowoczesne metody zarządzania projektami, ryzykiem projektowym, zmianami w projekcie,

 – uczy się:

 • budować zespół projektowy i nim zarządzać,
 • eliminować błędne metody postępowania, wynikające z rutyny lub niedoszkolenia,
 • omawiać i stosować systemy kontroli i monitoringu projektów.
 1. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej (16 godz.)

Każdy uczestnik weźmie udział w przygotowaniu projektu z kompetencji kognitywistycznych.

 1. Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami (16 godz.)

Pracodawcy prowadzić będą zajęcia wykorzystując case study związane z wykorzystywaniem kompetencji kognitywistycznych, prezentując rzeczywiste rozwiązania ze swej praktyki w pracy zawodowej.

Po odbyciu 3 elementów kształcenia każdy uczestnik przystąpi do egzaminu VCC składającego się z 2 części: praktycznej i teoretycznej. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami.

 • Zajęcia w ramach drugiej części szkolenia obejmują:

 

 1. Certyfikowane szkolenie RAMA DIGCOMP (100 godz.)

RAMA DIGCOMP składa się z kompetencji cyfrowych, podzielonych na 5 obszarów:

 • Informacja: identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizowanie i analizowanie informacji cyfrowej, ocenianie ich wartości, znaczenia i celu.
 • Komunikacja: komunikowanie się w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi cyfrowych, łączenie i współpraca z innymi za pomocą narzędzi online, współpraca za pomocą narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.
 • Tworzenie treści: Tworzenie i edytowanie nowych treści (począwszy od przetwarzania tekstu, na edycji obrazów i filmów skończywszy), przyswajanie i uzupełnianie dotychczasowej wiedzy i treści, tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie, rozumienie, poszanowanie oraz stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.
 • Bezpieczeństwo: ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, bezpieczne użytkowanie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego.
 • Rozwiązywanie problemów: identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, dotyczących selekcjonowania odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych.

Z każdego obszaru-modułu student zdaje egzamin.

 1. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej (16 godz.)

Każdy uczestnik weźmie udział w przygotowaniu projektu z kompetencji informatycznych.

 1. Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami (16 godz.)

Pracodawcy prowadzić będą zajęcia wykorzystując case study, prezentując rzeczywiste rozwiązania ze swej praktyki w pracy zawodowej, przy wykorzystywaniu praktyk komputerowych, informatycznych.

Po odbyciu 3 elementów kształcenia każdy uczestnik przystąpi do egzaminu VCC składającego się z 2 części: praktycznej i teoretycznej. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji z kompetencji cyfrowych.

Specjalizacja skierowana jest do studentów chcących zdobyć umiejętności niezbędne w branży wydawniczej, reklamowej i in. Uczestnicy zajęć poznają tajniki projektowania i składania publikacji tradycyjnych i elektronicznych, nauczą się tworzenia grafik z pomocą programów Photoshop i Ilustrator oraz opanują zasady redakcji tekstów.

Jeśli chcesz pracować w…

… wydawnictwie: po “Grafice komputerowej z edytorstwem” nie tylko będziesz potrafił wydać samodzielnie złożoną książkę, z własną grafiką i czcionką na okładce, ale też stworzyć dla niej cały plan marketingowy, łącznie ze stworzeniem jej strony internetowej, grafik i plakatów promocyjnych!

…edytorstwie: po “Grafice komputerowej z edytorstwem” znaki korektorskie przestaną być tajemnicą, zasady poprawności językowej i stylistycznej będziesz miał w małym palcu, a redakcja i edycja tekstu, nawet naukowego, będzie czystą przyjemnością!

…reklamie: po “Grafice komputerowej z edytorstwem” zrozumiesz proces promocji, będziesz potrafił stworzyć kampanię reklamową, a nawet przygotować do niej własne grafiki. Zaprojektowanie ulotki czy katalogu będzie łatwiejsze niż 2+2, a tworzenie wizerunku marki nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

…grafice: po “Grafice komputerowej z edytorstwem” odkryjesz, czym jest grafika wektorowa, jak dobrze obrobić fotografię czy jak zaprojektować własny krój pisma. Photoshop i Ilustrator będziesz znał jak własną kieszeń, a nowy layout stworzysz w mgnieniu oka!

Po “Grafice komputerowej z edytorstwem” wszystkie drzwi są dla Ciebie szeroko otwarte!

Moduł zawodowy „Język angielski w ruchu pasażerskim” pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy w firmach zajmujących się organizacją transportu pasażerskiego i jego obsługą, takich jak linie lotnicze i morskie. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój ruchu turystycznego w Polsce i na świecie, a jednocześnie stale powiększający się udział sektora lotniczego i morskiego w obsłudze podróżujących, ukończenie proponowanego modułu znacząco zwiększy konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

Studenci realizujący ten moduł zostaną wyposażeni w wiedzę merytoryczną, dotyczącą zagadnień związanych z organizacją transportu pasażerskiego, obowiązującymi w nim zasadami bezpieczeństwa i obsługi pasażerów, zostaną także zaznajomieni z fachowym językiem, jakim posługują się profesjonaliści z dziedziny obsługi ruchu pasażerskiego oraz rozwiną swoje umiejętności komunikacji międzyludzkiej w środowisku wielokulturowym.

Ukończenie tego modułu poszerzy kompetencje językowe i zawodowe oraz umiejętności interpersonalne absolwentów, zwiększając zarówno ich wiedzę ogólną, jak i możliwości znalezienia ciekawej pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Moduł realizowany jest podczas II i III roku studiów.

Przykładowe przedmioty, jakie będą realizowane w ramach modułu:

 • Terminologa lotnicza i morska
 • Teoria lotu i procedury bezpieczeństwa
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja i praca w zespole
 • Komunikacja interkulturowa
 • Obsługa pasażerów
 • Zarządzanie kryzysem

Moduł specjalizacyjny wychodzi naprzeciw wymaganiom, jakie stawia się współczesnemu filologowi. Wykształcenie filologiczne obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności, moduł składa się więc z pięciu przedmiotów, omawiających szeroki wachlarz dyscyplin – językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturę i historię badanego kraju czy socjolingwistykę. Filolog-specjalista jest osobą wszechstronnie wykształconą i dzięki temu odnajdzie się w większości zawodów, niekoniecznie ściśle związanych ze studiowaną filologią. Kwalifikacje lingwistyczne dają możliwość pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą, i to pracy zarówno zawodowej, jak i naukowej. Moduł specjalizacyjny polecamy zwłaszcza osobom planującym dalszy rozwój naukowy – pogłębiona wiedza ułatwi start na bardziej wymagających studiach drugiego stopnia, a dzięki ciekawym informacjom pomysły na prace dyplomowe będą same przychodzić do głowy.

W ofercie modułu znajduje się pięć przedmiotów nie tylko rozwijających wiedzę i zdolności konieczne dla współczesnego filologa, ale też niezwykle ciekawych i pokazujących nowe oblicze anglistyki. Zajęć tych nie można zamknąć w kilku słowach, ale pojawią się na nich m.in. poniższe tematy: 

 • Wielka Brytania – od roli królewskich kochanek po rozwój Scotland Yardu,
 • badania nad związkami między językiem, kulturą a tożsamością społeczności,
 • „amerykański sen” i problemy mniejszości narodowych w USA,
 • praktyczne wykorzystanie osiągnięć w dziedzinie socjolingwistyki i językoznawstwa stosowanego w pracy nad językiem i tekstem,
 • dzieła największych pisarzy literatury światowej: Balzaca, Goethego, Dantego, Kafki, Orwella…
 • Lingua franca w kontekście językoznawczo-socjolingwistycznym,
 • religia i „kultura przemocy” w USA,
 • historia medycyny i kobieta-naukowiec w wiktoriańskiej Anglii.

A to tylko kilka przykładów!

Specjalność jest adresowana do studentów kierunku filologia, którzy planują pracę w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, lubią kontakt z ludźmi i chcą pracować na stanowiskach, gdzie do podstawowych kompetencji należą: zdolność do komunikacji w języku polskim i obcym, prowadzenie rozmów i negocjacji, wsparcie kadry kierowniczej w kontaktach z partnerem zagranicznym. Mediator to ten, który łączy ludzi różnych kultur i języków w celu osiągnięcia konkretnego profesjonalnego efektu.

Absolwent specjalizacji „Mediator językowy” będzie odpowiedzialny za skuteczne pośredniczenie w prowadzeniu efektywnej komunikacji w języku polskim i obcym, będzie pośrednikiem językowym między partnerem polskim i zagranicznym. Będzie przygotowany do tłumaczenia rozmów i negocjacji oraz obsługi kontaktów zagranicznych w szerokim spektrum zadań – od udziału w rozmowie do przygotowania opracowań dokumentów w obu językach. Istotnymi elementami przygotowania mediatora językowego są: przygotowanie do wystąpień publicznych, osadzenie umiejętności językowych w kontekście kulturowym i przygotowanie do funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij