/ PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w Misji, Uczelnia dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia. Uczelnia zabiega, aby w jej murach pracowali wykładowcy o wysokich predyspozycjach zawodowych. Podstawowe kryteria oceny kwalifikacji wykładowców to efekty procesu dydaktycznego osiągnięte w ramach zajęć realizowanych w Uczelni oraz mierzalne wyniki okresowych badań jakości kształcenia.

REKRUTACJA WYKŁADOWCÓW
Wykładowcy przedmiotów kierunkowych ubiegający się o pracę w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego podlegają dokładnej ocenie. O pracę wykładowcy przedmiotów kierunkowych mogą ubiegać się wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające co najmniej tytuł magistra filologii ze specjalizacją w zakresie danego języka oraz przygotowaniem pedagogiczno-metodycznym. Preferowane są osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły średniej, wyższej lub wyższej zawodowej.

Wykładowcy ubiegający się o pracę przedstawiają komplet dokumentów poświadczających ich kwalifikacje. Wyselekcjonowani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, która przeprowadzana jest w języku obcym. Kandydaci muszą wykazać się w niej doskonałą znajomością języka zbliżoną do poziomu rodzimego użytkownika języka oraz bardzo dobrą wymową.

Wykładowcy przedmiotów pozajęzykowych powinni legitymować się co najmniej tytułem magistra, wykazać się doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami dydaktycznymi w wybranej dziedzinie.

SZKOLENIA
Przed rozpoczęciem pracy na czas określony (staż) wykładowcy są wdrażani do pracy w zespole przez cykl szkoleń o charakterze integracyjnym, organizacyjnym oraz dydaktycznym. Wykładowcy odbywają również szkolenie psychodydaktyczne, które pomaga określić indywidualny (preferowany dotychczas) styl prowadzenia grupy zajęciowej oraz udoskonalić warsztat pracy nauczyciela.

HOSPITACJE
Na zajęciach u nowo przyjętego wykładowcy zostaje przeprowadzona hospitacja. Ocenie podlega potencjał wykładowcy (kompetencje językowe i predyspozycje do nauczania, znajomość metod) jak i sam sposób przeprowadzenia zajęć (dobór materiałów, zastosowane techniki pracy, kontakt z grupą, realizacja zamierzeń itp.). Hospitujący sporządza wnikliwy protokół hospitacji wraz z opisową oceną przeprowadzonych zajęć, z którym zaznajamia wykładowcę. Hospitujący pokazuje wykładowcy jego mocne strony, jak i zwraca uwagę na popełnione błędy. W określonych przypadkach wykładowcy otrzymują szereg wiążących zaleceń odnośnie sposobu przeprowadzenia zajęć.

ANKIETY
Podczas każdego semestru przeprowadzana jest ankieta wśród studentów Uczelni. Studenci oceniają kadrę dydaktyczną według następujących kryteriów: komunikatywność, fachowość, motywowanie, kreatywność, terminowość w skali sześciopunktowej. Ponadto w formularzu ankiet studenci zamieszczają uwagi opisowe dotyczące procesu kształcenia i poszczególnych wykładowców.

ANALIZA ANKIET, INFORMACJA ZWROTNA
O wynikach ankiet wykładowcy są informowani przez Kierownika Katedry (lub jego zastępcę) w rozmowie indywidualnej. W przypadku negatywnej oceny zajęć Kierownik dokonuje wraz z wykładowcą wnikliwej analizy przyczyn oraz proponuje odpowiednie środki zaradcze, które powinny wykładowcy pomóc poprawić sposób prowadzenia zajęć. Mogą to być określone zalecenia, dodatkowe hospitacje, konsultacje merytoryczne lub psychodydaktyczne, dodatkowe szkolenia itp.

OCENA PRACY WYKŁADOWCY
Na zakończenie roku akademickiego przeprowadzana jest ocena pracy wykładowcy. Ocena ta przeprowadzana jest na podstawie wyników ankiet, przeprowadzonych hospitacji i obserwacji, uwag i postulatów studentów. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy jest warunkiem niezbędnym do przedłużenia kontraktu z wykładowcą.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij