/ POMOC MATERIALNA

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za poprzedni rok akademicki,na wniosek studenta złożony w Biurze Kształcenia, którego wzór na dany rok akademicki zamieszczany jest na serwisie informacyjnym.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z wymaganymi dokumentami student zobowiązany jest złożyć w Biurze Kształcenia w terminie do dnia 31 października lub do dnia 10 marca (w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego).

Podstawowymi kryteriami ubiegania się o to świadczenie są:

 1. uzyskanie średniej ocen poprzedni rok akademicki nie niższej jak 4,20 (obliczonej bez zaokrągleń, do drugiego miejsca po przecinku) i jednocześnie spełnienie następujących warunków:
  a)  bezwarunkowe zaliczenie poszczególnych semestrów poprzedniego roku studiów,
  b)  złożenie indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta do Biura Kształcenia po sesji poprawkowej, w terminach wyznaczonych przez Rektora na dany rok akademicki,
  c)  nie powtarzanie poprzedniego semestru/ roku studiów,
 2. posiadanie osiągnięć naukowych, 
 3. posiadanie osiągnięć artystycznych,
 4. posiadanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów każdego kierunku studiów.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów. Wyjątek stanowi student I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. Od daty ukończenia studiów I stopnia do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia nie może upłynąć czas dłuższy niż rok kalendarzowy (np.: w przypadku ukończenia studiów I stopnia w lipcu 2013 r. a rozpoczęcie studiów II stopnia w październiku 2014 r. uniemożliwia otrzymanie stypendium).

Studenci studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów mogą otrzymywać ww. stypendium tylko na jednym z kierunków, wskazanym przez Studenta.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje ww. świadczenie, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania stypendium Rektora zawarte są w Regulaminie Stypendialnym.

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( obecnie 528,00 zł ). Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Dział stypendialny uprzejmie informuje, iż od dnia 09 marca 2020 do 20 marca 2020 można składać oświadczenia w sprawie przedłużenia stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych nasemestr letni roku akademickiego 2019/2020

OŚWIADCZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ W GODZINACH 10:00-14:00

UWAGA: DLA OSÓB, KTÓRE WNIOSEK SKŁADAJĄ PO RAZ PIERWSZY DYŻUR DZIAŁU STYPENDIALNEGO:
ŚRODA 11.03.2020 r. 11:00-14:00, WTOREK 17.03.2019 11:00-14:00 w pokoju nr 003 

Oświadczenia można przesyłać również drogą pocztową na adres:

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego dział stypendialny, ul. Różana 17A, 61-577 Poznań

Wszelkie wątpliwości można kierować na maila stypendia@wsjo.pl

UWAGA! W PRZYPADKU NIE DOSTARCZENIA OŚWIADCZENIA STYPENDIUM NIE ZOSTANIE PRZEDŁUŻONE NA KOLEJNY SEMESTR!

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych- oświadczenie o przedłużeniu.
 2.  Stypendium socjalne- oświadczenie o przedłużeniu.

UWAGA!!!

Dochód na jednego członka rodziny studenta, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty netto 1051,70 zł

Prosimy o komplet dokumentów !!

Kontakt poza dyżurami tylko drogą mailową stypendia@wsjo.pl

Wnioski z kompletem dokumentów można przesyłać również drogą pocztową na adres:

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego dział stypendialny, ul. Różana 17A, 61-577 Poznań

Kontakt poza dyżurami tylko drogą mailową:
stypendia@wsjo.pl

Adres pocztowy:
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
Dział stypendialny P003
ul. Różana 17 A, 61-577 Poznań

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne:

Szczegółowe informacje do stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2019/2020
Załącznik 1 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Załącznik 1a  ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Załącznik 2 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM POZA GRANICĄ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ROKU 2018
Załącznik 3 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZUS/KRUS
Załącznik 4 OŚWIADCZENIE- DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
Załącznik 5 OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW
Załącznik 6 DOCHÓD UZYSKANY I UTRACONY
Załącznik 7 WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU
Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) o Stypendium Ministra może ubiegać się student, który szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów
i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku i/lub uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra
z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów. Jeżeli student na jednym kierunku posiada osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w Biurze Kształcenia do dnia 30 września.

Wnioski, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Radę Programową uczelni, przekazywane są przez Rektora do ministerstwa ds. szkolnictwa wyższego w terminie do dnia 15 października.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mnisw.gov.pl

Stypendia te pochodzą od darczyńców – osób fizycznych, instytucji, przedsiębiorstw, które w ten sposób wspierają kształcenie studentów w WSJO. Darczyńcy sami określają wartość stypendium oraz warunki jego uzyskania. Pula stypendiów oraz liczba darczyńców ulega zmianie w poszczególnych latach.

 

Stypendium ING Banku Śląskiego – 4 stypendia po 1000 zł rocznie adresowane do najlepszych studentów uczelni. Stypendium to zasila pulę stypendiów za wyniki w nauce WSJO i jest przydzielane przez Komisję Stypendialną.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij