ANGLISTYKA

STUDIA II STOPNIA

Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej.
Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata. O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii angielskiej oraz Kolegiów Języków Obcych.
Od 2010 r. o przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.
Główny cel studiów II stopnia to dalszy rozwój kompetencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.

Program studiów II stopnia ma w pełni charakter akademicki. W ciągu dwóch lat studenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze języka pisanego. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską. Uzupełnieniem praktycznej nauki języka są przedmioty humanistyczne: filozofia, wstęp do europeistyki, logika.
Oferowane w czasie studiów specjalizacje umożliwiają także wykształcenie konkretnych umiejętności zawodowych.

Tematyka seminariów magisterskich dotyczy:

 • Dydaktyki języka obcego
 • Literaturoznawstwa
 • Kultury obszaru językowego
 • Językoznawstwa
 • Translatologii

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • metodologia badań filologicznych;
 • logika;
 • lektorat języka obcego;
 • prawa autorskie w pracy naukowej;
 • nauki społeczne I;
 • nauki społeczne II.

Przedmioty podstawowe — praktyczna nauka języka:

 • zagadnienia społeczne i polityczne;
 • struktury językowe w użyciu;
 • język pisany.

Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:

 • seminarium przedmiotowe I, II;
 • wykłady monograficzne I, II, III, IV;
 • seminarium magisterskie;
 • seminarium uzupełniające;
 • konwersatorium specjalizacyjne.

Istnieje również możliwość kontynuowania bloku nauczycielskiego na studiach II stopnia w celu uzyskania uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Oferujemy również możliwość realizacji bloku kształcenia nauczycieli w całości, dla osób które na studiach I stopnia nie realizowały tego bloku, a chciałby zdobyć uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach. Blok ten jest płatny dodatkowo.

Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest ukształtowany w zgodzie z przewidywaniami zawartymi w standardach edukacyjnych opracowanych dla kierunku filologia. W szczególności dysponuje wysoką biegłością w mowie i piśmie w zakresie głównego języka specjalności. Zakładamy, że będzie to poziom C2 opisany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest wyposażony w stosowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze odpowiedniego obszaru językowego.
Absolwenci specjalizują się w różnych szczegółowych dziedzinach zawodowych, takich jak: dydaktyka, glottodydaktyka, lingwistyka stosowana, przekładoznawstwo. Tym, którzy zdecydują się na kontynuację specjalizacji nauczycielskiej, zapewnimy odpowiedni wybór przedmiotów.
Absolwent WSJO posiada odpowiednią wysoką wiedzę i biegłość w trzech zasadniczych obszarach:

 • praktyczna znajomość języka,
 • wiedza filologiczna (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo),
 • przygotowanie do wykonywania zawodu.

Ukształtowanie naszego absolwenta umożliwi mu elastyczne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE

 5 RAT

ZA SEMESTR
Z GÓRY*

ZA ROK
Z GÓRY*

STACJONARNE540 zł2600 zł5130 zł
NIESTACJONARNE480 zł2310 zł4560 zł

*po podpisaniu deklaracji o skorzystaniu z promocji

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
Absolwenci innych kierunków niż filologia angielska wypełniają dodatkowo test kompetencyjny z języka angielskiego (na poziomie C1) wypełniany na stronie internetowej dzięki platformie edukacyjnej WSJO. Z testu mogą być zwolnione osoby, które przedstawią certyfikat na poziomie C1  lub C2.

 1. Zarejestruj się na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  — kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, oryginał lub odpis prosimy dostarczyć do wglądu;
  — 1 zdjęcie (format jak na dowód osobisty).
 3. Podpisz umowę o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij