Podyplomowe Studia Dydaktyki Języka Angielskiego adresowane są do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół określonych w rozporządzeniu MENiS z 12 marca 2009 r.

Korzyści z posiadania dyplomu Podyplomowych  Studiów  Dydaktyki Języka Angielskiego:

 • Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (druk MEN),
 • Uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w placówkach oświatowych.

NASZE ATUTY:

 • Największa liczba godzin zajęć przy najniższej cenie.
 • Nauka w budynkach w ścisłym centrum Poznania (dobra komunikacja, studenci z całej Polski).
 • Systematycznie rosnąca liczba słuchaczy.
 • Najlepsza kadra w Polsce – dydaktycy języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu studiów.

ADRESACI STUDIÓW

 • Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół a znają język angielski na minimalnym poziomie C1 (wg.ESOKJ) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju anglojęzycznym . Kandydaci, którzy nie osiągnęli poziomu C1 również mogą podjąć studia i w czasie ich trwania realizować kursy na poziomie C1.
 • Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) kierunku filologia angielska, którzy podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
 • Czynni nauczyciele języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE
Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu.
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Słuchacze PSDJA otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Angielskiego z oceną końcową, która jest średnią ocen uzyskanych z wszystkich przedmiotów objętym zaliczeniem.

Świadectwo ukończenia PSDJA daje absolwentom pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego w odpowiednich typach szkół, zgodnie z rozp. MEN z dn.12.03.2009 oraz MiSW z dn. 17.01.2012.

W przypadku absolwentów studiów wyższych innych niż filologia angielska, świadectwo ukończenia SPDJA wraz z odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi merytoryczną znajomość języka angielskiego (poziom C1 wg. ESOKJ) daje absolwentowi pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w odpowiednich typach szkół.

Jeśli kandydat nie posiada odpowiedniego certyfikatu może podjąć studia, jednak kwalifikacje zdobędzie po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu.

Zgodnie z rozporządzenia MNiSW z dnia 17.01.2012

 • Absolwenci studiów I stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych.
 • Absolwenci studiów II stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich – gimnazjum, technikum, szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące i profilowane.

PROGRAM ZAJĘĆ
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 i obejmuje realizację dwóch modułów: modułu 2 i 3 w/w rozporządzenia. Zgodnie z nim absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkolnictwie podstawowym, natomiast absolwent studiów II stopnia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym.

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:
  • psychologia – 45 godzin
  • pedagogika – 45 godzin
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
  • dla szkoły podstawowej – psychologia – 30 godzin., pedagogika – 30 godzin
  • dla szkolnictwa ponadpodstawowego – psychologia – 30 godzin ,pedagogika – 30 godzin
 • Praktyka ogólno-pedagogiczna – 30 godzin
 • Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:
  • Podstawy dydaktyki – 30 godzin
  • Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.Dla szkoły podstawowej – 90 godz. Dla szkolnictwa ponadpodstawowego – 90 godz.
 • Praktyka dydaktyczna – 150 godzin /odpowiednio dla każdego etapu/

Praca własna (dydaktyka szczegółowa) – proponuje się wykorzystanie 80 godzin pracy własnej (45/45)- według następującego podziału: 10 godzin obserwacji lekcji według określonych kryteriów, 10 godzin autoobserwacji lekcji według określonych kryteriów, 60 godzin przeznaczonych na pracę typu – projekt – polegającą na przygotowaniu „dossier” – pracy podyplomowej dotyczącej cyklu lekcji powiązanych tematycznie lub problemowo.

DOSSIER powinno zawierać konspekty, zestaw pomocy dydaktycznych, krótki komentarz oraz bibliografię. Istotną częścią mogą być autentyczne wybrane prace uczniowskie związane z realizacją tematu.

Przedmioty dodatkowe

 • Higiena i emisja głosu – 12 godzin
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 4 godziny
 • Technologia informacyjna – 4 godziny
 • Gramatyka pedagogiczna – 15 godzin
 • Fonetyka praktyczna – 15 godzin

Proponujemy w sumie  470  godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Angielskiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych.