3-semestralne studia kwalifikacyjne – X edycja

Podyplomowe Studia Dydaktyki Języka Hiszpańskiego adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół określonych w rozporządzeniu MENiS z 12 marca 2009 r. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009, rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012

Korzyści z posiadania dyplomu Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Hiszpańskiego:

 • świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (druk MEN),
 • uzyskanie uprawnień do nauczania języka hiszpańskiego w placówkach oświatowych.

ADRESACI STUDIÓW

 • Absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) innych niż filologia hiszpańska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół, a znają język hiszpański na minimalnym poziomie C1 (wg.ESOKJ i posiadają dyplom DELE C1) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju hiszpańskojęzycznym (w tym „hablantes nativos”). „Hablantes nativos” muszą znać język polski na poziomie minimum A2/B1.
 • Absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) kierunku filologia hiszpańska, którzy podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
 • Czynni nauczyciele języka hiszpańskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka hiszpańskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej.

PROGRAM ZAJĘĆ
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 i obejmuje realizację dwóch modułów: modułu 2 i 3 w/w rozporządzenia. Zgodnie z nim absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkolnictwie podstawowym, natomiast absolwent studiów II stopnia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym.

 • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:
  • Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:
   • Psychologia
   • Pedagogika
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
  • Dla szkoły podstawowej :
   • Psychologia
   • Pedagogika
  • Dla szkolnictwa ponadpodstawowego:
   • Psychologia
   • Pedagogika

Praktyka ogólnopedagogiczna
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
  • dla szkoły podstawowej
  • dla szkolnictwa ponadpodstawowego
 • Praktyka dydaktyczna – (odpowiednio dla każdego etapu)
 • Praca własna (dydaktyka szczegółowa), w skład której wchodzą:
  • Obserwacje oraz autoobserwacje lekcji według określonych kryteriów
  • Praca typu „projekt „– polegająca na przygotowaniu „portfolio” – pracy podyplomowej.

Przedmioty dodatkowe:

 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologia informacyjna
 • Inne, m.in. techniki prezentacji i kształtowaniu wizerunku nauczyciela

WARUNKI PRZYJĘCIA
Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologicznym: iberystyka, hispanistyka (studia magisterskie lub wyższe zawodowe) lub dyplomem ukończenia studiów: magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym (DBE – co najmniej C1). Studium mogą rozpocząć studenci ostatniego roku wymienionych studiów po uzyskaniu zgody kierownika Studium.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Hiszpańskiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Jeden zjazd obejmuje 16 godzin lekcyjnych zajęć (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych).

Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).