Podyplomowe Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego  adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół określonych w rozporządzeniu MENiS z 12 marca 2009 r. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009, rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012.

Korzyści z posiadania dyplomu Studiów Podyplomowych  Dydaktyki Języka Niemieckiego:

 • świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (druk MEN)
 • uzyskanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego w placówkach oświatowych.

ADRESACI STUDIÓW

 • Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) innych niż filologia germańska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, a znają język niemiecki na minimalnym poziomie C1 (wg.ESOKJ) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju niemieckojęzycznym.
 • Kandydaci, którzy nie osiągnęli poziomu C1 również mogą podjąć studia i w czasie ich trwania realizować kursy przygotowujące do certyfikatów z języka niemieckiego
 • Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) kierunku filologia germańska, którzy podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
 • Czynni nauczyciele języka niemieckiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej.

PROGRAM STUDIÓW
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 i obejmuje realizację dwóch modułów: modułu 2 i 3 w/w rozporządzenia. Zgodnie z nim absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkolnictwie podstawowym, natomiast absolwent studiów II stopnia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym.

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne: psychologia – 45 godz.,pedagogika – 45 godz.
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
  • dla szkoły podstawowej : Psychologia – 30 godz., Pedagogika – 30 godz.
  • dla szkolnictwa ponadpodstawowego: Psychologia – 30 godz., Pedagogika – 30 godz.
  • Praktyka ogólno-pedagogiczna – 30 godz.

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

 • Podstawy dydaktyki – 30 godz.
 • Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
  • dla szkoły podstawowej – 90 godz.
  • dla szkolnictwa ponadpodstawowego – 90 godz.

Praktyka dydaktyczna – 150 godz. /odpowiednio dla każdego etapu/

Praca własna (dydaktyka szczegółowa):

Proponuje się wykorzystanie 80 godzin pracy własnej (45/45)- według następującego podziału:

 • 10 godzin obserwacji lekcji według określonych kryteriów
 • 10 godzin autoobserwacji lekcji według określonych kryteriów
 • 60 godzin przeznaczonych na pracę typu – projekt – polegającą na przygotowaniu „dossier” – pracy podyplomowej: dotyczącej cyklu lekcji powiązanych tematycznie lub problemowo. DOSSIER powinno zawierać konspekty, zestaw pomocy dydaktycznych, krótki komentarz oraz bibliografię. Istotną częścią mogą być autentyczne wybrane prace uczniowskie związane z realizacją tematu.

Przedmioty dodatkowe:

 • Higiena i emisja głosu – 12 godzin
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 4 godziny
 • Technologia informacyjna – 4 godziny
 • Gramatyka pedagogiczna – 15 godzin
 • Fonetyka praktyczna – 15 godzin

Proponujemy w sumie  470  godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).