GRUPA DOCELOWA
Studia podyplomowe – język angielski w negocjacjach i wystąpieniach publicznych skierowane są do absolwentów studiów wyższych z dość dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej na poziomie FCE), którzy są zatrudnieni w firmach i chcą podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem mówionym oraz umiejętności prowadzenia negocjacji i wystąpień publicznych.

Bezproblemowe posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zarówno nieformalnych jak i formalnych sytuacjach służbowych (negocjacje, prezentacje, wystąpienia publiczne, wywiady) jest coraz częściej wymagane w większości firm. Pracownicy należący do kadry kierowniczej i działów zajmujących się współpracą z zagranicą, marketingiem, logistyką i in. powinni biegle posługiwać się językiem angielskim w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, a także umieć pokonać stres związany z koniecznością zabierania głosu wobec większych audytoriów.

CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych – język angielski w negocjacjach i wystąpieniach publicznych jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka angielskiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie (poczynając od opanowania tremy przed wystąpieniami publicznymi po umiejętność stosowania technik perswazji czy manipulacji w trakcie negocjacji).
Realizację tego celu umożliwia charakter zajęć zdominowanych przez praktyczne warsztaty, ćwiczenia i zmaksymalizowanie czasu autentycznej aktywności słuchaczy, którzy będą mieli możliwość adaptacji wykonywanych zadań w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z charakterem firmy, w jakiej są zatrudnieni i swoich obowiązków i zadań.

PROCEDURA REKRUTACYJNA
Kandydaci na studia podyplomowe – język angielski w negocjacjach i wystąpieniach publicznych składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz formularz zgłoszeniowy.
Kandydaci na studia podyplomowe składają również dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (np. FCE, CAE, TOEFL) lub przystępują do egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości tego języka.
Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów i wyników egzaminu komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia.

CZAS TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia trwają dwa semestry, w trakcie których realizowane jest 180 godzin kontaktowych.

PROGRAM STUDIÓW
Program studiów podyplomowych – język angielski w negocjacjach i wystąpieniach publicznych obejmuje 180 godzin kontaktowych godzin zajęć. Dodatkowo, założeniem programu jest praca własna słuchaczy obejmująca rozwijanie kompetencji językowych (ćwiczenie słownictwa) i umiejętności wystąpień publicznych (samodzielne ćwiczenia w domu).
Program studiów obejmuje następujące generalne zagadnienia:

 • umiejętności komunikacyjne: ćwiczenie dykcji, operowanie głosem, wystąpienia publiczne
 • panowanie nad stresem podczas spotkań formalnych i nieformalnych
 • wyrobienie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim i reakcji adekwatnej do powstałych sytuacji
 • umiejętność przygotowania i przedstawienia profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych
 • umiejętność osiągnięcia kompromisu możliwego w określonej grupie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Treści programowe mogą ulegać modyfikacji w odpowiedzi na analizę potrzeb i specyfikę grupy.
Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim i obejmują następujące zagadnienia:

 • Etykieta biznesowa
 • Higiena i emisja głosu
 • Biznesowa komunikacja międzykulturowa
 • Business Vocabulary
 • Negocjacje
 • Wystąpienia publiczne
 • Analiza przypadków biznesowych
 • EGZAMIN

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie w soboty (6-8 h) i niedziele (6-8 h).
Harmonogram zajęć (zjazdów) ogłaszany jest przed rozpoczęciem każdego semestru tak, aby słuchacze mogli dostosować do niego swoje plany zawodowe i prywatne.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów realizowanych w ramach studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Zasady zaliczeń poszczególnych przedmiotów określone są w programach tych przedmiotów. Generalnie, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczanie zadań cząstkowych (testy, projekty, prezentacje, wystąpienia, praktyczne zadania negocjacyjne itp.) i pisemnego lub ustnego zaliczenia końcowego określonego w programie nauczania danego przedmiotu. Z wszystkich przedmiotów wystawiane są zaliczenia na ocenę.
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.
Słuchacze, którzy uzyskali ocenę pozytywną z egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wpisywana jest ocena końcowa będąca średnią z ocen uzyskanych przez słuchacza z poszczególnych przedmiotów oraz z egzaminu końcowego.

EGZAMIN KOŃCOWY
Egzamin końcowy ma formę ustną i obejmuje przedstawienie uprzednio przygotowanej prezentacji na zadany temat.

FORMY ZAJĘĆ I METODY PRACY
Ze względu na przedmiot studiów podyplomowych zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń praktycznych. zajęcia mają głównie charakter warsztatowy/treningowy.

KADRA DYDAKTYCZNA
Kadra dydaktyczna złożona jest z doświadczonych wykładowców akademickich posiadających wszechstronne praktyczne doświadczenia z zakresu pracy dla biznesu i w biznesie. Wykładowcy są zarówno nauczycielami akademickimi jak i lektorami współpracującymi z poważnymi klientami korporacyjnymi z regionu Wielkopolski i całego kraju, a także tłumaczami, którzy na co dzień stosują strategie i techniki ćwiczone na zajęciach.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych – język angielski w negocjacjach i wystąpieniach publicznych potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi, wykazując się znajomością adekwatnego słownictwa specjalistycznego i umiejętnościami panowania nad stresem związanym z wystąpieniami publicznymi.