GRUPY DOCELOWE

 1. Absolwenci studiów filologicznych pierwszego i drugiego stopnia chcący podjąć pracę tłumaczy w biurach tłumaczy bądź w przedsiębiorstwach jako „wolni strzelcy” lub stali pracownicy
 2. Czynni zawodowo absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia chcący poszerzyć swoją kompetencję językową i zapoznać się z warsztatem pracy tłumacza w celu podniesienia swoich kompetencji związanych z wykonywaną pracą (np. w firmach zagranicznych z siedzibą w Polsce). W przypadku większej liczby zainteresowanych z danej firmy możliwe jest opracowanie specjalistycznego kursu dedykowanego potrzebom i wymaganiom danej organizacji.

CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych z zakresu tłumaczenia jest przygotowanie ich uczestników do pełnienia funkcji tłumacza użytkowych tekstów pisanych w szerokim zakresie tematów i form wypowiedzi, przede wszystkim na potrzeby firmy, dla której pracują. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka angielskiego i specyfiki zagadnień charakteryzujących życie społeczne, gospodarcze i polityczne obszarów, na których panuje dany język docelowy i źródłowy jak i wyrobienie warsztatowych umiejętności niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego tłumaczenia (poczynając od opanowania tremy przed wystąpieniami publicznymi po umiejętność sporządzania tematycznych list słownictwa czy notatek w ramach przygotowania do tłumaczenia).

PROCEDURA REKRUTACYJNA
Kandydaci na studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz formularz zgłoszeniowy.
Kandydaci na studia podyplomowe składają również dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (np. FCE, CAE, TOEFL) lub przystępują do egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości tego języka.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie złożonych dokumentów przystępują następnie do egzaminu wstępnego obejmującego:

 1. napisanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat w języku polskim (ok. 400-450 słów)
 2. test językowy
 3. test z wiedzy o kraju obszaru języka angielskiego
 4. rozmowę z komisją na aktualne tematy społeczne, polityczne, kulturalne; w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony o przejście na język obcy, odczytanie fragmentu tekstu i streszczenie go w tym samym lub w innym języku lub przetłumaczenie krótkiej wypowiedzi jednego z członków komisji na język ojczysty lub obcy

Na podstawie wyników wszystkich części egzaminu komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia.

CZAS TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia trwają dwa semestry, w trakcie których realizowane jest 180 godzin kontaktowych.

PROGRAM STUDIÓW
Program studiów podyplomowych z zakresu tłumaczenia obejmuje 180 godzin kontaktowych godzin zajęć, z których nie mniej niż 75% to zajęcia praktyczne, poświęcone czynnemu ćwiczeniu technik i umiejętności tłumaczeniowych. Założeniem programu jest również praca własna słuchaczy obejmująca ćwiczenia indywidualne i grupowe z zakresu tłumaczenia oraz samokształcenie.

Program studiów obejmuje następujące generalne zagadnienia:

 •  teoria przekładu obejmująca rozróżnienie między tłumaczeniem pisemnym (translation) i konferencyjnym (interpreting); podstawowe zagadnienia teoretyczne i pojęcia z zakresu przekładu (np. pojęcie rejestru, ekwiwalencji, adekwatności, języka specjalistycznego i in.);
 •  praktyka przekładu obejmująca przygotowanie do tłumaczenia
 •  wiedza o krajach obszaru języka docelowego
 •  język specjalistyczny (dyplomacja; ekonomia, marketing i finanse; prawo; handel międzynarodowy; środki komunikacji masowej)
 •  tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne

Treści programowe mogą ulegać modyfikacji w odpowiedzi na analizę potrzeb i specyfikę grupy.
Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim i obejmują następujące zagadnienia:

 • Teoria i pragmatyka przekładu
 • Wiedza o krajach obszaru języka docelowego i specyfika kulturowa
 • Etykieta zawodu tłumacza
 • Stylistyka języka polskiego
 • Przemawianie publiczne w języku polskim i obcym
 • Emisja głosu
 • Język specjalistyczny
 • Pisemne tłumaczenie na język polski
 • Pisemne tłumaczenie na język obcy
 • Wstęp do tłumaczenia ustnego
 • Elektroniczne narzędzia pracy tłumacza
 • Egzamin końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie w soboty (6-8 h) i niedziele (6-8 h).
Harmonogram zajęć (zjazdów) ogłaszany jest przed rozpoczęciem każdego semestru tak, aby słuchacze mogli dostosować do niego swoje plany zawodowe i prywatne.

ZASADY ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów realizowanych w ramach studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Zasady zaliczeń poszczególnych przedmiotów określone są w programach tych przedmiotów.
W przypadku zaliczeń przedmiotów wykładowych warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie końcowego testu/wykonanie projektu itp., określonego w programie nauczania danego przedmiotu.
W przypadku zaliczeń przedmiotów ćwiczeniowych warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczanie zadań cząstkowych (testy, projekty, prezentacje, wystąpienia, praktyczne zadania tłumaczeniowe itp.) i pisemnego lub ustnego zaliczenia końcowego określonego w programie nauczania danego przedmiotu. Z wszystkich przedmiotów ćwiczeniowych wystawiane są zaliczenia na ocenę.
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania dla każdego roku jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.
Słuchacze, którzy uzyskali ocenę pozytywną z egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wpisywana jest ocena końcowa będąca średnią z ocen uzyskanych przez słuchacza z poszczególnych przedmiotów oraz z egzaminu końcowego.

EGZAMIN KOŃCOWY
Egzamin końcowy ma formę pisemną.

FORMY ZAJĘĆ I METODY PRACY
W zależności od przedmiotu zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych. Metody pracy obejmują również pracę własną słuchaczy.
Techniki pracy obejmują także indywidualne i grupowe zadania projektowe (praca w parach, w grupie, na forum).

KADRA DYDAKTYCZNA
Kadra dydaktyczna złożona jest z zawodowo aktywnych tłumaczy posiadających przygotowanie dydaktyczne. Praktycznie wszyscy wykładowcy są zarówno nauczycielami akademickimi jak i tłumaczami współpracującymi na stałe lub dorywczo z poważnymi klientami korporacyjnymi z regionu Wielkopolski i całego kraju (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kompania Piwowarska S.A., Volkswagen Polska, Instytut Zachodni, W.KRUK S.A., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Bank BPH S.A.) oraz zagranicy, a także z instytucjami Unii Europejskiej.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu tłumaczenia potrafi tłumaczyć tworzone na potrzeby funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa użytkowe teksty pisane w szerokim zakresie tematów i form wypowiedzi, z zachowaniem adekwatnego dla danej tematyki słownictwa (profesjolekt) i poprawności językowej tworzonego tekstu.