STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU TŁUMACZENIA PISEMNEGO I KONFERENCYJNEGO

JĘZYK ANGIELSKI
Celem studiów jest kształcenie osób, które pragną profesjonalizować swoje zainteresowania związane z przekładem z zakresu języka angielskiego. Zawód tłumacza od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością. Tacy specjaliści są poszukiwani przez firmy międzynarodowe i instytucje prawne, obecnie znajdują też zatrudnienie w administracji publicznej Unii Europejskiej.
Adresatami Szkoły Tłumaczy są absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia filologii angielskiej, lingwistyki oraz innych kierunków, jeśli opanowali język angielski na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Nauka obejmuje 2 lata (4 semestry). Zajęcia będą prowadzić aktywni na rynku międzynarodowym i krajowym, profesjonalni tłumacze – dydaktycy.

GRUPY DOCELOWE

 1. absolwenci studiów filologicznych pierwszego i drugiego stopnia chcący podjąć pracę tłumaczy w biurach tłumaczy bądź w przedsiębiorstwach jako „wolni strzelcy” lub stali pracownicy
 2. czynni zawodowo absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia chcący poszerzyć swoją kompetencję językową i zapoznać się z warsztatem pracy tłumacza w celu podniesienia swoich kompetencji związanych z wykonywaną pracą (np. w firmach zagranicznych z siedzibą w Polsce). W przypadku większej liczby zainteresowanych z danej firmy możliwe jest opracowanie specjalistycznego kursu dedykowanego potrzebom i wymaganiom danej organizacji.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • czynna znajomość języka angielskiego na poziomie rodzimych użytkowników
 • doskonałe posługiwanie się językiem polskim w obrębie szerokiego zakresu umiejętności
 • orientacja w aktualnych wydarzeniach międzynarodowych oraz zagadnieniach gospodarczych, społecznych i kulturalnych własnego kraju jak i kraju języka docelowego
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • zdolność panowania nad stresem, wykazywanie się refleksem w sytuacjach nieprzewidzianych
 • dobra pamięć

Studia przygotują uczestników do pełnienia funkcji tłumaczy tekstów pisanych i mówionych w szerokim zakresie tematów i form wypowiedzi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języków obcych, specyfiki zagadnień charakteryzujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne wybranych obszarów, jak i wyrobienie warsztatowych umiejętności niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego tłumaczenia. Realizację tych założeń umożliwiają zajęcia zdominowane przez warsztaty praktyczne oraz maksymalizacja autentycznej aktywności tłumaczeniowej studentów.

Zasady rekrutacji
Kandydaci na Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz formularz zgłoszeniowy.
Składają również dokument poświadczający znajomość języka obcego lub przystępują do egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości tego języka.

Część I kwalifikacji
Test pisemny ma na celu sprawdzenie znajomości języka obcego.
Kandydaci którzy ukończyli filologię angielską, lingwistykę stosowaną lub kolegium języków obcych są zwolnieni z I części egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowana języka obcego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. ze zdawania egzaminu wstępnego z języka obcego zwolnione są osoby legitymujące się następującymi certyfikatami potwierdzającymi znajomość języków obcych:
Język angielski

 • Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge University, ocena A, B lub C (nie starszy niż 3 lata);
 • Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University, ocena A, B lub C;
 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language (z wynikiem powyżej 213 pkt – dawne 550 pkt z testu, najmniej 4,5 pkt z pracy pisemnej TWE, i najmniej 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE), Educational Testing Service, Princeton USA;

Część II kwalifikacji – obejmuje wszystkich kandydatów
Kandydaci przystępują następnie do egzaminu obejmującego:

 • napisanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat w języku polskim (ok. 400-450 słów)
 • test z wiedzy o kraju obszaru językowego
 • rozmowę z komisją na aktualne tematy społeczne, polityczne, kulturalne; w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony o przejście na język obcy, odczytanie fragmentu tekstu i streszczenie go w tym samym lub w innym języku lub przetłumaczenie krótkiej wypowiedzi jednego z członków komisji na język ojczysty lub obcy.

Na podstawie wyników wszystkich części egzaminu komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia.
Egzamin wstępny odbędzie się na początku listopada 2017 r, zajęcia od listopada 2017.

PROGRAM
I rok

 • Przedmioty teoretyczne:
  • Teoria i pragmatyka przekładu
  • Wiedza o kraju obszaru języka docelowego i specyfika kulturowa
  • Stylistyka języka polskiego
  • Etykieta tłumacza
  • Podstawowe zagadnienia UE
  • Przedmioty praktyczne
  • Przemawianie publiczne w języku polskim i obcym
  • Emisja głosu
  • Język specjalistyczny
  • Pisemne tłumaczenie na język polski
  • Pisemne tłumaczenie na język obcy
  • Wstęp do tłumaczenia ustnego
  • Tutoring

  Pierwszy rok kończy się egzaminem z tłumaczenia pisemnego na język obcy i na język polski. Wyniki tego egzaminu decydują o przejściu Słuchacza na rok II i realizowanym przez niego programie (pełnym w przypadku pozytywnego wyniku całego egzaminu lub obejmującym tylko wybrane przedmioty, jeśli nie zostały zaliczone oba komponenty).

O wyborze specjalizacji (tłumaczenie pisemne lub ustne) na roku II decydują wyniki egzaminu po roku I oraz rekomendacja wykładowców.

II rok

 • Specjalizacja: tłumaczenie ustne
  • Elektroniczne narzędzia pracy tłumacza
  • Tłumaczenie pisemne na język polski
  • Tłumaczenie pisemne na język obcy
  • Tłumaczenie symultaniczne
  • Tłumaczenie konsekutywne
  • Tutoring
 • Specjalizacja: tłumaczenie pisemne
  • Elektroniczne narzędzia pracy tłumacza
  • Tłumaczenie pisemne na język polski
  • Tłumaczenie pisemne na język obcy
  • Tłumaczenie konsekutywne
  • Tłumaczenie symultaniczne
  • Tutoring
   OPŁATY ZA NAUKĘ
   OPŁATA REKRUTACYJNA – 250 ZŁ (PRZY PODPISYWANIU UMOWY O NAUKĘ)
   Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego (Szkoła Tłumaczy) – 2600 zł/semestr