Nowość – Studia Podyplomowe W Zakresie Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które pragną uzupełnić kwalifikacje zawodowe i dostosować je do nowych uregulowań prawnych oraz uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego od dnia 1 września 2015 r. język angielski staje się obowiązkowy dla 5-latków. Od dnia 1 września 2017 r. będzie obowiązkowy dla wszystkich przedszkolaków.

Jednocześnie nakłada się na nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z tym rozporządzeniem nauczyciele posiadający uprawnienia do pracy w przedszkolu i pragnący uczyć języka angielskiego zobowiązani będą do posiadania stosownego certyfikatu z języka angielskiego poświadczającego znajomość języka w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z dydaktyki języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji.

Absolwent studiów podyplomowych dydaktyki języka angielskiego we wczesnej edukacji zdobędzie uprawnienia związane z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolach, nie jest to równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie wymaganym przez rozporządzanie z dnia 12 marca 2009 r.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia trwają 3 semestry (500 godzin zajęć + 150 godzin praktyk).
Program zgodny jest z wymaganiami rozporządzenia i obejmuje:

 • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
  • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, psychologia i pedagogika
  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym
  • Praktyka ogólnopedagogiczna
 • Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:
  • podstawy dydaktyki języka obcego
  • dydaktyka przedmiotowa na danym etapie edukacyjnym
  • praktyka dydaktyczna na danym etapie edukacyjnym
  • metodyka nauczania języka obcego na danym etapie edukacyjnym
  • modele pracy w nauczaniu zintegrowanym
  • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Dydaktyka szczegółowa – projekt własny
  • Obserwacja zajęć
  • Autoobserwacja zajęć
  • Opracowanie dossier – konspekty, pomoce dydaktyczne, materiały, gry dydaktyczne
 • Przedmioty dodatkowe
  • Higiena i emisja głosu
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Technologie informacyjne w dydaktyce
  • Gramatyka pedagogiczna
  • Fonetyka praktyczna
  • Komunikacja interpersonalna – kontakty z rodzicami
  • Polityka językowa Rady Europy

KANDYDACI NA STUDIA
Studia podyplomowe adresowane do:

 • wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • nauczycieli języka angielskiego
 • absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I – III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania.

Kandydaci nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 12 marca 2009, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe. Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2 wg skali ESOKJ).

ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Zajęcia odbywają się w systemie 6 zjazdów w semestrze (co 2-3 tygodnie).