/ WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w planie studiów przedmiotów, praktyk, złożeniu pracy dyplomowej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego.
Oferta seminariów dyplomowych  proponowana jest pod koniec II roku studiów.
Student wybiera seminarium poprzez dokonanie zapisu na Serwisie Studenckim. Na początku III roku studiów zostaje ogłoszona lista przyjętych na dane seminarium.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego pod warunkiem, że:

 • zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów;
 • zaliczył praktyki studenckie (zawodowe lub pedagogiczne);
 • uzyskał odpowiednią liczbę punktów ECTS;
 • zdał kartę okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi obowiązującymi wpisami w Biurze Kształcenia nie później niż na 4 dni przed terminem egzaminu dyplomowego planowanego w trakcie sesji egzaminacyjnej lub w wyznaczonym terminie składania kart okresowych osiągnięć studenta po sesji egzaminacyjnej;
 • złożył pracę dyplomową i uzyskał z niej ocenę pozytywną;
 • dostarczył 4 fotografie o wymiarach 45×65 mm (w przypadku wnioskowania o odpis w j. obcym wymagana dodatkowa fotografia);
 • złożył oświadczenie dotyczące przetwarzania i przechowywania informacji w systemie antyplagiatowym.

Student, obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do:

 1. 31 maja – na studiach kończących się w semestrze letnim.
 2. 31 stycznia – na studiach kończących się w semestrze zimowym.

Terminarz egzaminu dyplomowego jest zamieszczany na stronach internetowych serwisu studenckiego.

Studentom, którzy nie stawili się na egzaminie dyplomowym lub otrzymali z egzaminu ocenę niedostateczną Kierownik Katedry wyznacza drugi termin egzaminu (ostateczny). Powtórny egzamin odbywa się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Za powtórne przygotowanie procesu dyplomowania pobierana jest opłata w wysokości 240 zł. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Rektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Studenci, którzy zaliczyli wszystkie przewidziane w programie studiów przedmioty oraz praktyki, lecz nie złożyli pracy dyplomowej w terminie przewidzianym Regulaminem, albo w przedłużonym przez Kierownika Katedry, zostają skreśleni z listy studentów, nie tracąc prawa do wznowienia studiów celem złożenia pracy dyplomowej oraz zdawania egzaminu końcowego w ciągu roku od daty doręczenia decyzji o skreśleniu. Student skreślony z listy studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego składa w Biurze Kształcenia pracę dyplomową zatwierdzoną przez Promotora wraz z wnioskiem o uchylenie skreślenia adresowanym do Rektora Uczelni. Opłata za wznowienie studiów wynosi 350 zł.

Z wszelkimi sprawami dotyczącymi seminarium dyplomowego należy zgłaszać się do:

Filologia angielska – mgr Paulina Surniak
Filologia germańska – dr Anna Stolarczyk-Gembiak
Filologia japońska – dr Szymon Grzelak
Filologia hiszpańska – dr Bernadetta Pieczyńska; dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
Sinologia – dr Szymon Grzelak

ZAKRES MATERIAŁU I DZIEDZIN NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Podczas egzaminu dyplomowego każdy zdający otrzyma trzy pytania; dwa z nich będą z zakresu wybranej dziedziny, natomiast trzecie pytanie zostanie zadane przez recenzenta pracy dyplomowej i dotyczyć będzie tematu i treści konkretnej pracy.

STANDARDY

Standardy pracy licencjackiej zawierają wzory:

 • strony tytułowej,
 • oświadczeń,
 • spisu treści,
 • bibliografii.

Pobierz aktualne standardy pracy licencjackiej
Oświadczenie studenta – autora pracy
Oświadczenie kierującego pracą (promotora)
Strona tytułowa pdf
Strona tytułowa doc
Spis treści
Spis treści i bibliografia dla filologii angielskiej

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

W Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wprowadzona została procedura antyplagiatowa.

Celem procedury jest zweryfikowanie, czy praca dyplomowa dopuszczona do egzaminu dyplomowego została napisana samodzielnie przez studenta – autora pracy, jak również przeciwdziałanie naruszeniu praw autorskich oraz nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzych praw z zakresu własności intelektualnej. Procedura służy zarówno ochronie dorobku naukowego naukowców, jak i studentów – autorów prac.

W przypadku stwierdzenia, że w rozprawie dyplomowej naruszone zostały zasady korzystania z prac innych autorów, w szczególności zamieszczenia  w takiej rozprawie fragmentów przepisanych z takich prac bez podania źródła, także źródła internetowego, z naruszeniem zasad cytowania, sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Rektora Wyższej Szkoły  Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Rektor może skierować sprawę do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej lub podjąć własne kroki dyscyplinujące w porozumieniu z Kierownikiem stosownej Katedry.

Ostateczny wynik studiów jest sumą:

 • 50% średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, na danym kierunku i specjalności;
 • 25% średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta;
 • 25% średniej arytmetycznej ocen z egzaminu dyplomowego.

Przy obliczaniu średniej, o której mowa wyżej, uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane na egzaminach i zaliczeniach, z wyjątkiem ocen negatywnych poprawionych na egzaminie komisyjnym z wynikiem co najmniej dobrym.

Komisja egzaminacyjna może podwyższyć o jeden stopień ostateczny wynik studiów, jeżeli student z pracy dyplomowej lub z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu ostatnich dwóch semestrów uzyskał średnią wszystkich uzyskanych ocen nie niższą niż 4,0.

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany do oceny według zasady:

 • do 3,49 – dostateczny;
 • powyżej 3,49 do 3,75 – dostateczny plus;
 • powyżej 3,75 do 4,49 – dobry;
 • powyżej 4,49 do 4,75 – dobry plus;
 • powyżej 4,75 do 5,0 – bardzo dobry

Student odbiera dokumenty złożone w Uczelni podczas rekrutacji (świadectwo maturalne, zaświadczenia, certyfikaty jeśli były złożone oryginały) pod warunkiem uprzedniego uregulowania zobowiązań względem Uczelni: złożenia karty obiegowej i  legitymacji jeśli odbiera dyplom po 31.10. roku w którym ukończył studia.

O wypełnienie karty obiegowej student może się ubiegać dopiero po nadaniu w systemie informatycznym statusu absolwent. Aktualny status student może zweryfikować na Wirtualnej Uczelni – zakładka Menu/Student/Tok studiów.

Student w terminie trzydziestu dni od daty egzaminu dyplomowego powinien uregulować wszelkie zobowiązania wobec Uczelni: uregulować płatności, zwrócić publikacje do biblioteki uczelnianej i bibliotek współpracujących oraz zdać wypełnioną kartę obiegową.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad zakończenia nauki w WSJO udziela Biuro Kształcenia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz.1554) absolwentowi wydawany jest:

 • dyplom w jednym egzemplarzu,
 • dwa odpisy w języku polskim,
 • suplement w jednym egzemplarzu

Na wniosek absolwenta  złożony w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego  uczelnia wydaje:

 • dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski (za dodatkową opłatą, po złożeniu dodatkowego zdjęcia w formacie 4,5 na 6,5 cm)
 • jeden odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

 Duplikaty dyplomu wydawane są odpłatnie. Studenci osobiście odbierają dyplom w Biurze Kształcenia.

Dyplom wydawany jest przez Uczelnię w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów  wynosi 60 zł płatna w terminie  14 dni od ukończenia studiów (czyli od dnia egzaminu dyplomowego). Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na wybrany język obcy wiąże się z opłatą 40 zł płatną w dniu złożenia wniosku, przy czym wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego.

Na życzenie studenta Uczelnia wydaje zaświadczenie o ukończeniu studiów w terminie pięciu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu końcowego.

Absolutorium to uroczyste zakończenie studiów. W dniu udzielania absolutorium studenci najstarszego rocznika mają okazję po raz ostatni spotkać się z władzami Uczelni i wykładowcami. Do tradycji uroczystości absolutoryjnych należy zapraszanie przez studentów najbliższej rodziny, opiekunów i przyjaciół. Uroczystość uświetniona jest występem chóru akademickiego, studenci odbierają kartę absolutoryjną oraz pamiątkowe tablo.

Udział w absolutorium nie jest obowiązkowy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij