GERMANISTYKA

STUDIA II STOPNIA

Germanistyka  II stopnia we WSJO to:

 • Indywidualne podejście do studentów
 • Doświadczona kadra naukowa
 • Ciekawe seminaria
 • Swoboda w wyborze tematów pracy magisterskiej

Główny cel studiów II stopnia to dalsze podniesienie kompetencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego. Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej. Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata.

O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii germańskiej oraz Kolegiów Języków Obcych. O przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.

Prowadzimy nabór na następujące specjalności:

 • filologia germańska studia stacjonarne
 • filologia germańska studia niestacjonarne

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Rok akademicki zaczyna się od listopada.

Program studiów II stopnia ma w pełni charakter akademicki. W ciągu dwóch lat studenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze języka pisanego. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską. Uzupełnieniem praktycznej nauki języka są przedmioty humanistyczne: filozofia, wstęp do europeistyki, logika.
Oferowane w czasie studiów specjalizacje umożliwiają także wykształcenie konkretnych umiejętności zawodowych. Tematyka seminariów magisterskich dotyczy: dydaktyki języka obcego, literaturoznawstwa, kultury obszaru językowego oraz językoznawstwa.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • metodologia badań filologicznych;
 • logika;
 • lektorat języka obcego;
 • prawa autorskie w pracy naukowej;
 • nauki społeczne I;
 • nauki społeczne II.

Przedmioty podstawowe — praktyczna nauka języka:

 • zagadnienia społeczne i polityczne;
 • struktury językowe w użyciu;
 • język pisany.

Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:

 • seminarium przedmiotowe I, II;
 • wykłady monograficzne I, II, III, IV;
 • seminarium magisterskie;
 • seminarium uzupełniające;
 • konwersatorium specjalizacyjne.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA

Studia II stopnia obejmują rozbudowany blok praktycznej nauki języka, ze szczególnym naciskiem na stosowanie języka na poziomie akademickim. Zajęcia obejmują język mówiony i pisany. Kształcenie umiejętności wypowiedzi dotyczy analizy tekstów z różnych źródeł (czasopisma, opracowania literackie, rozprawki, eseje, reportaże) i ma na celu rozbudowanie słownictwa i frazeologii. Teksty te stanowią bazę dla różnorodnych zadań komunikacyjnych, rozwijających umiejętność swobodnej interakcji w sytuacjach o różnym stopniu formalności.
Zajęcia z języka pisanego poświęcone są głównie kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności pisania krótkich tekstów formalnych o tematyce ogólnej oraz tekstów dłuższych o charakterze akademickim. Istotnym elementem w ocenie postępu studentów jest przeprowadzenie przez nich mini-badań z wybranej dziedziny i przedstawienie ich wyników w postaci krótkiej rozprawki naukowej. Program zajęć uwzględnia też pisanie przez studentów prac na wybrane przez siebie tematy.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Zajęcia  poświęcone są głównie przygotowaniu pracy magisterskiej. W I semestrze studenci z pomocą promotorów wybierają temat swojej pracy, później zbierają materiały, przygotowują bibliografię i wreszcie piszą pracę dyplomową.

SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE
Zajęcia są dostosowane pod względem tematyki do wiodącego kursu seminarium magisterskiego, dotyczą tej samej specjalizacji, np. studenci seminarium magisterskiego z zakresu składni języka uczęszczają na seminarium uzupełniające z dziedziny fonologii, a studenci seminarium z dziedziny fonologii uczęszczają na seminarium uzupełniające z dziedziny składni. Celem zajęć jest rozwinięcie i uzupełnienie wiedzy specjalizacyjnej magistrantów z odpowiedniej dziedziny studiów.

SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE
Seminaria przedmiotowe studenci wybierają z innej dziedziny, niż  wybrane seminarium magisterskie i uzupełniające. Przedmiot ten ma na celu uzupełnienie i poszerzenie ogólnej wiedzy filologicznej, rozwija wiedzę studentów z wybranego tematu, skłania do poszerzania literatury przedmiotu.

Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest ukształtowany w zgodzie z przewidywaniami zawartymi w standardach edukacyjnych opracowanych dla kierunku filologia. W szczególności dysponuje wysoką biegłością w mowie i piśmie w zakresie głównego języka specjalności. Zakładamy, że będzie to poziom C2 opisany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest wyposażony w stosowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze odpowiedniego obszaru językowego.
Absolwenci specjalizują się w różnych szczegółowych dziedzinach zawodowych, takich jak: dydaktyka, glottodydaktyka, lingwistyka stosowana, przekładoznawstwo. Tym, którzy zdecydują się na kontynuację specjalizacji nauczycielskiej, zapewnimy odpowiedni wybór przedmiotów.
Absolwent WSJO posiada odpowiednią wysoką wiedzę i biegłość w trzech zasadniczych obszarach:

 • praktyczna znajomość języka;
 • wiedza filologiczna (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo);
 • przygotowanie do wykonywania zawodu.

Jesteśmy pewni, że ukształtowanie naszego absolwenta umożliwi mu elastyczne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

W roku akademickim na filologii germańskiej proponujemy następujące seminaria magisterskie:

 • KULTURWISSENSCHAFT – NAUKI O KULTURZE I LITERATURZE
  Przedmiotem seminarium są postaci kobiet w literaturze niemieckiej ostatnich dwóch stuleci, wykreowane przez pisarza. Cechy wyglądu i charakteru, działania i myśli, pochodzące z warunków otoczenia społecznego, przykłady ideałów postulowanych przez pisarza jako wzory do naśladowania. Ich funkcje w dziele literackim, rola postaci głównej bohaterki, której postawa charakteryzuje się aktywnością albo (przymuszoną) pasywnością. Wachlarz bogaty i wieloraki. Wniknięcie w analizowany tekst pozwoli nakreślić intencje pisarza. Zachęcam do współpracy.
  Przykładowe tytuły tekstów literackich i pozaliterackich:
   • § Heinrich Böll (1917-1985) „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entsthen und wohin sie führen kann” (1974),
   • § Heinrich Böll „Utracona cześć Katarzyny Blum albo jak powstaje przemoc i do czego może doprowadzić. Przeł. Teresa Jętkiewicz.- Warszawa „Czytelnik”, 1976,
   • § Carl Busse (Pseud. Fritz Döring 1872-1918), „Jadwiga“ (Roman aus dem Osten des Reiches) 2. Bände, 1899,
   • § August Becker (1828-1891) „Hedwig“ 2 Bände 1868
   • § Theodor Fontane (1819-1898) „Frau Jenny Treibel“ (1892),
   • § Theodor Fontane „Stine“(1890),
   • § Theodor Fontane „Effi Briest“ (1895),
   • § Waltraud Herbstrith „Edith Stein.Jüdin und Christin”,München, Zürich, Wien 1998 2. Auflage, 136 s.,
   • § Inge Scholl (1928) „Die weiße Rose“ (1983, 15. Auflage 1993),
   • § Inge Scholl Biała Róża. Przeł. Jan Myrcik, Koszęcin: Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej 2002.- 181 s.,
   • § Sigmund Anna Maria (1941 Bratislava) „Die Frauen der Nazis“ Heyne Verlag,
   • § Sigmund Anna Maria „Kobiety Nazistów”, Przeł. Barbara i Daniel Lulińscy .- Warszawa: „Bellona”, 2002.- 221 s.
  • TRANSLATOLOGIA:
   Wszystkich kandydatów na studia II stopnia, którzy są zainteresowani sztuką przekładu, z zapałem odkrywcy poruszają się w obszarze języka polskiego i niemieckiego i są gotowi na pracę analityczną z językiem, a w przyszłości chcieliby pracować jako tłumacze, zapraszamy na seminarium licencjackie z translatologii. Proces tłumaczenia wymaga uwzględnienia wielu aspektów: optymalnej znajomości obu języków, wiedzy merytorycznej i terminologicznej, wrażliwości na słowo. Zainteresowanie kulturą i życiem publicznym jest nieodzowne, ponieważ daje możliwość obserwacji i uczestniczenia w rozwoju języka. W ramach seminarium magisterskiego z translacji zajmiemy się rolą tłumacza i odbiorcy w procesie przekładu. Przedmiotem analizy będą teksty pragmatyczne i literackie (do wyboru), ich oryginał i tłumaczenie, na podstawie których będziemy analizowali tłumaczenie uwzględniając kontekst sytuacji, nadawcy i adresata oraz celu procesu translacji. Pojawią się ważne pytania:
   • § Kiedy w procesie tłumaczenia należy dopasować się do odbiorcy?
   • § Co jest na pierwszym miejscu: tekst czy cel i odbiorca?
   • § Komu tłumacz powinien być bliższy: nadawcy czy odbiorcy i w jakim stopniu decyduje o tym typ tekstu?

   Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w języku niemieckim z translatologii (dyscyplina: językoznawstwo stosowane) w oparciu o teorię przekładu i analizę porównawczą tekstu w języku niemieckim i jego tłumaczenia/ tłumaczeń na język polski.

  • DYDAKTYKA

Warunkiem utworzenia grupy seminaryjnej jest zgłoszenie minimum 12 osób.

STUDIA NIESTACJONARNE

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij