ANGLISTYKA

STUDIA II STOPNIA

DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW

Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej.
Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata. Od 2010 r. o przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków. Dzięki temu studenci poszerzają swoje kompetencje o kolejne obszary.
WSJO stworzyła studia, które odpowiadają na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. W ciągu dwuletnich studiów studenci:
­- zdobędą wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie, którego podstawą jest nabycie praktycznej znajomości języka angielskiego (osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy);
­- zaczną postrzegać język jako narzędzie do profesjonalnego konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych w szerokim spektrum zadań profesjonalnych;
­- rozwiną umiejętności posługiwania się nowoczesnymi aplikacjami i narzędziami technologii informacyjnej, niezbędnymi w kreatywnej pracy z tekstem;
­- rozwiną umiejętności kreowania wizerunku i prowadzenia skutecznej komunikacji, z dbałością o własny wizerunek;
­- zostaną przygotowani do funkcjonowania w działalności zawodowej.

Umiejętności te zostaną zaprezentowane i zweryfikowane w ramach przygotowania i obrony pracy magisterskiej.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.

Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznego posługiwania się językiem. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze specjalistycznego języka stosowanego w różnych kontekstach zawodowych. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską, której temat związany jest z modułem zawodowym wybieranym podczas rekrutacji na studia. Nasi studenci zdobywają konkretne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Proponowane przez WSJO moduły kształcenia zawodowego to:
1) Tłumacz
2) Redaktor tekstów/copywriter
3) Lektor osób dorosłych

Warunkiem utworzenia grupy modułowej/seminaryjnej jest min. 18 osób.

Założeniem koncepcyjnym jest kształcenie nowoczesnego specjalisty językowego, wyposażonego w podstawową wiedzę o kulturze i literaturze,
o funkcjonowaniu działalności gospodarczej, który będzie potrafił funkcjonować w wielokulturowym środowisku, przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej.

Moduł kształcenia ogólnego – wspólny dla wszystkich:

 • Lektorat języka obcego;
 • Międzynarodowe stosunki polityczne;
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Moduł kształcenia podstawowego – wspólny dla wszystkich:

 • Praktyczne posługiwanie się językiem:
  • Warsztat komunikacyjny;
  • Warsztat tłumaczeniowy;
  • Pisanie tekstów użytkowych;
  • Warsztat poprawności językowej.
 • Pisanie akademickie;
 • Literatura obszaru językowego;
 • Warianty języka;
 • Analiza tekstu (estetycznego/użytkowego);
 • Metodologia badań językoznawczych/ literaturoznawczych.

Moduł kształcenia do zawodowego – do wyboru jeden z poniższych :

 1. TŁUMACZ
 • Tłumaczenia w teorii i praktyce;
 • Językoznawstwo;
 • Tłumaczenie komunikatów użytkowych;
 • Seminarium magisterskie;
 • Proseminarium.
 1. REDAKTOR TEKSTÓW/COPYWRITER
 • Analiza i interpretacja tekstów literackich;
 • Redakcja i stylistyka tekstu;
 • Tożsamość kulturowa;
 • Seminarium magisterskie;
 • Proseminarium.
 1. LEKTOR OSÓB DOROSŁYCH
 • Budowanie motywacji u osób dorosłych;
 • Nowoczesne strategie kształcenia;
 • Warsztat pracy w grupie;
 • Seminarium magisterskie;
 • Proseminarium.

Absolwent WSJO posiada odpowiednią wysoką wiedzę i biegłość w trzech zasadniczych obszarach:

 • praktyczna znajomość języka,
 • wiedza filologiczna (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo),
 •  przygotowanie do wykonywania zawodu.

Ukształtowanie naszego absolwenta umożliwi mu elastyczne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.
Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest ukształtowany w zgodzie z przewidywaniami zawartymi w standardach edukacyjnych opracowanych dla kierunku filologia.
W szczególności dysponuje wysoką biegłością w mowie i piśmie w zakresie głównego języka specjalności. Absolwent zostanie także wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające podjąć pracę na szeroko rozumianym styku z językiem i kulturą przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjnej – niezależnie od tego, czy będzie to stanowisko w firmie prywatnej, instytucji państwowej czy organizacji pozarządowej. Aby zapewnić absolwentowi tak opisane wykształcenie, program został skonstruowany w sposób dający gwarancję osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się zgodnych z charakterystykami II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
dla poziomu 7:

 • Absolwent studiów drugiego stopnia będzie się wykazywał znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w mowie i w piśmie, oraz drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z obszaru zainteresowań w ramach wybranej przez siebie ścieżki oraz umiejętność samodzielnego przetwarzania i przekazywania informacji w języku angielskim.
 • Absolwent stanie się świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swojego języka, zapoznawania się z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, reagowania na potrzeby rynku i podejmowania nowych wyzwań, często związanych z koniecznością rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności koniecznych do wkraczania w nowe rodzaje aktywności społecznej i zawodowej.
 • Może ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce, dyplomacji, szkołach publicznych, szkołach wyższych w charakterze lektora języka angielskiego oraz w szkołach językowych, a także czasopismach i mediach elektronicznych.
 • Absolwent filologii angielskiej, który wybrał ścieżkę tłumacz będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności pozwalające tłumaczyć teksty użytkowe i specjalistyczne. Będzie dysponować warsztatem pozwalającym na zidentyfikowanie właściwych źródeł, na podstawie których będzie w stanie opracowywać specjalistyczne glosariusze z różnych dziedzin, wyszukiwać teksty równoległe i na tej podstawie weryfikować adekwatność sporządzanych przez siebie tekstów docelowych. Będzie także uwrażliwiony na kwestie rejestrów językowych, społecznego kontekstu tłumaczenia i oczekiwania odbiorcy tekstu. Może pracować w instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową (jako tłumacz tekstów użytkowych i branżowych), biurach tłumaczy, działach administracji państwowej związanych z funduszami UE, firmach transportowych, firmach turystycznych i biurach podróży, czy organizacjach pozarządowych jako asystent językowy, korektor tekstów, mediator językowy, specjalista ds. współpracy zagranicznej.
 • Absolwent filologii angielskiej, który wybrał ścieżkę
  redaktor tekstów/copywriter będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności pozwalające nawiązywać i prowadzić współpracę międzynarodową z instytucjami kulturalnymi, wydawnictwami i redakcjami czasopism, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, urzędami administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych, takich jak redaktor (portali internetowych, czasopism, wydań elektronicznych) czy korektor tekstów. Będzie potrafił tworzyć i przetwarzać teksty o zróżnicowanym charakterze, celu i profilu odbiorcy.
 • Absolwent filologii angielskiej, który wybrał ścieżkę
  lektor osób dorosłych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności pozwalające zaplanować i skutecznie przeprowadzić proces dydaktyczny. Będzie dysponował warsztatem pozwalającym mu rozpoznać potrzeby grupy i zastosować odpowiednie do tego strategie i metody nauczania języka. Będzie potrafił także stosować różne metody pracy w grupie oraz rozwijać umiejętność samodzielnego uczenia się języka (autonomous learning) szczególnie z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej. Absolwent tej ścieżki może po ukończeniu studiów pracować jako lektor specjalizujący się w nauczaniu branżowego/specjalistycznego języka angielskiego w przedsiębiorstwach lub szkołach językowych.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe.
Aby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim
student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie
przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające
z przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Studentom wyróżniającym się wysoką średnią, lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi przyznawane jest stypendium Rektora. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

Seminaria na rok akademicki 2022/23 zostaną podane w późniejszym terminie.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE

POZNAJ HISTORIE NASZYCH STUDENTÓW

Nazywam się Aleksandra, znajomi ze studiów mówią mi Alex. Jestem absolwentką studiów licencjackich – Anglistyka. We WSJO spędziłam 3 lata! Przede mną jeszcze 2 lata  i obrona tytułu magistra. Po licencjacie postanowiłam tu zostać ze względu na atmosferę która sprzyja studentom, miłe wspomnienia związane z procesem

nauczania oraz wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Studia na kierunkach filologicznych nie należą do najłatwiejszych, dużo wyrzeczeń, masa książek i ogrom nauki, ale we WSJO można liczyć na wsparcie! 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij