Stypendium socjalne
Studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.

W poprzednim roku akademickim miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie mogła przekroczyć kwoty 1051,00 PLN netto. Próg dochodu na nowy rok akademicki zostanie ustalony we wrześniu.

Stypendium wynosi kilkaset złotych w zależności od wysokości dochodu – od 500 zł do 750 zł.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami) i wynosi 230 zł miesięcznie.

Stypendium za wyniki w nauce
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,20, lub może wykazać się:

  • osiagnięciami naukowymi
  • osiągnięciami artystycznymi
  • wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku. W poprzednim roku akademickim wysokość jednej raty stypendium wynosiła od 300 zł do 1100 zł.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta, który należy złożyć w terminie do dnia 31 października (na semestr zimowy) lub do dnia 10 marca (na semestr letni).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.

Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).
W poprzednim roku stypendium wynosiło 340,00 zł miesięcznie.