/ SAMORZĄD STUDENCKI

  • Pani Katarzyna Zielińska – przewodnicząca Samorządu

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego działa na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w oparciu o postanowienia Statutu i Regulaminu Uczelni. Tworzą go wszyscy studenci Uczelni. Na terenie Uczelni prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.
Do zadań Samorządu należy m.in.: opiniowanie planów i programów studiów, opiniowanie postanowień Regulaminu Studiów, decydowanie w sprawach rozdziału środków przeznaczonych na cele studenckie, inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej studentów Uczelni, występowanie z wnioskami do organów Uczelni w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni, uczestniczenie poprzez wybranego przedstawiciela w pracach Rady Programowej, zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnych, organizowanie akcji protestacyjnych na zasadach ujętych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Władze Uczelni zapewniają środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
Samorząd studencki prowadzi działalność poprzez reprezentantów stanowiących Radę Studentów Uczelni. W skład Rady Studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wchodzą przewodniczący oraz członkowie Rady. Rada Studentów działa poprzez uchwały w oparciu o Regulamin Studiów. Przewodniczący Rady Studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wybierany jest przez ogół studentów w trybie wyborów bezpośrednich. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby posiadające status studenta WSJO. Do kandydowania uprawnieni są wszyscy czynni studenci Uczelni, którzy w dniu rejestracji nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie korzystają z przerwy w studiach, lub nie zostali zawieszeni w prawach studenta.Rejestracja kandydata wymaga zebrania dziesięciu podpisów studentów popierających daną kandydaturę oraz dostarczenia formularza zgłoszenia w terminie ustalonym uprzednio w ogłoszeniu o wyborach do samorządu.
Kandydaci na Przewodniczącego Rady Studentów mają prawo do prowadzenia kampanii informacyjnej na terenie Uczelni oraz do pomocy materialnej na prowadzenie kampanii ze strony władz Uczelni.
Kadencja Przewodniczącego Rady Studentów trwa jeden rok akademicki i kończy się wraz z wyborem władz nowej kadencji, nie później jednak niż dnia 15 listopada. Na czas sprawowania funkcji, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Studentów przysługuje prawo do obniżki w opłatach czesnego, której wysokość ustalana jest rokrocznie przez Kanclerza Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego stwarza studentom warunki do rozwoju zainteresowań i angażowania się w przedsięwzięcia niezwiązane bezpośrednio z tokiem kształcenia. Inicjatywy studenckie, zarówno te indywidualne jak i zgłaszane przez Radę Studentów, znajdują wsparcie u władz Uczelni – organizacyjne i finansowe.

Samorząd Studencki WSJO w minionych latach zorganizował liczne spotkania, imprezy i warsztaty dla wszystkich zainteresowanych osób, nie tylko naszych studentów. Zasadniczą dewizą samorządu jest otwartość ­­– zarówno na inicjatywy studenckie, jak i kontakt z otoczeniem uczelni.

Przykładowo: w październiku 2018 roku samorząd zorganizował grilla integracyjnego dla studentów i pracowników w ogrodzie Uczelni; w listopadzie 2017 roku Samorząd Studencki WSJO zorganizował Imprezę w stylu halloween w klubie 9 Stóp, w kolejnych miesiącach studenci pomagali w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Językowej, której organizatorem corocznie jest nasza uczelnia. Inną tradycją jest organizacja Dnia Międzykulturowego, który żywo interesuje także studentów innych poznańskich uczelni oraz lokalne media.

Studentka Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego – pani Magdalena Antoniewicz jest pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji pt. „Rusz głową”, której celem jest aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych. W ramach programu odbywają się zajęcia językowe w zakresie: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego oraz zajęcia komputerowe, w udostępnionych przez Uczelnię salach dydaktycznych i salach komputerowych. Zajęcia prowadzone są przez studentów Uczelni, którzy wykonują tą pracę społecznie. Ponadto, dzieci i młodzież mogą wziąć udział w treningach AIKIDO i THAI-BOXINGU w klubie „Strefa Walki”. W 2003 roku 101 dzieci uczestniczyło w akcji, w tym między innymi: dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu, dzieci z Fundacji Pomocy Samotnej Matce, dzieci zgłoszone indywidualnie. Akcja jest wspierana przez Uczelnię, klub „Strefa Walki”, studio reklamy „ESJOT”, Dynamix, telewizję WTK.

CO TO JEST?

Projekt ,, Podziel się swoją wiedzą” został wymyślony przez Samorząd Studencki WSJO.

Mają to być bezpłatne korepetycje w szkołach poznańskich prowadzone przez naszych studentów.

Chcielibyśmy, aby projekt ten stał się naszą uczelnianą tradycją, aby pokazać ,że są ludzie, którzy potrafią poświęcić swój czas , aby pomóc drugiemu człowiekowi bezinteresownie. Lecz, aby to osiągnąć potrzebujemy waszej pomocy, bo tylko z wami osiągniemy sukces.

 JAK TO DZIAŁA?

  1. Czujesz,że chcesz pomóc innym poznać angielski bądź niemiecki? To proste: kontaktujesz się z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego – Natalią Szwarc.
  2. Informujesz w jakich godzinach, w który dzień tygodnia i gdzie (może to być dzielnica Poznania bądź konkretna szkoła podstawowa, gimnazjum bądź liceum) chciałbyś/chciałabyś poświęcić swój czas (nawet 1 godzina  tygodniowo się liczy: -) )
  3. My kontaktujemy się z wybraną przez Ciebie szkołą lub szukamy daną szkołę w dzielnicy Poznania wskazaną przez Ciebie.
  4. Jeżeli szkoła jest zainteresowana Twoja pomocą to kontaktujemy się z Tobą i robisz swoje.

Reguły , zasady i wszystko w jednym:

  • udział twój jest dobrowolny, więc w każdej chwili możesz się wycofać po uprzednim poinformowaniu kogoś z Samorządu;
  • celem projektu jest pomoc w nauce języka niemieckiego bądź języka angielskiego osobom, których nie stać na prywatne korepetycje.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy!

Jednym z zajęć dodatkowych, które WSJO oferuje swoim słuchaczom jest klub filmowy, opierający swą działalność na schemacie: prelekcja, projekcja i dyskusja. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają na celu przybliżenie studentom amerykańskiej i brytyjskiej klasyki filmowej w oryginalnej wersji językowej. Filmy wyświetlane są na dużym ekranie, a wysoką jakość projekcji gwarantuje nowoczesny sprzęt DVD. Po każdym seansie studenci mają okazję wymienić się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi obejrzanego filmu. Dzięki temu mogą doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

W kalendarz szkolnych imprez i konkursów wpisuje się także „Konkurs z Psychologii Społecznej” i „Konkurs historyczny”. Konkursy organizowane są przez Radę Studencką wraz z wykładowcami przedmiotów: psychologia społeczna oraz historia Anglii i Stanów Zjednoczonych.

W ramach konkursów studenci mogą powtarzać, systematyzować i pogłębiać swoją wiedzę w zakresie psychologii społecznej lub Historii Anglii i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie, dla osób, które zajmują najlepsze miejsca w konkursach przewidziane są atrakcyjne nagrody i w zależności od podjętej decyzji przez wykładowcę podniesienie oceny lub zwolnienie z części egzaminu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij