STUDENCKI

/SAMORZĄD

STUDENCKI

/SAMORZĄD

Przewodnicząca Rady
 • Lilla Kluczny
Członkowie Rady
 • Daryna Khalpukova
 • Weronika Rogielska
 • Julia Romanowska
 • Wiktoria Stachowiak

W skład Rady Studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wchodzą przewodniczący oraz członkowie Rady. Rada Studentów działa poprzez uchwały w oparciu o Regulamin Studiów. Przewodniczący Rady Studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wybierany jest przez ogół studentów w trybie wyborów bezpośrednich. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby posiadające status studenta WSJO. Do kandydowania uprawnieni są wszyscy czynni studenci Uczelni, którzy w dniu rejestracji nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie korzystają z przerwy w studiach, lub nie zostali zawieszeni w prawach studenta. Rejestracja kandydata wymaga zebrania dziesięciu podpisów studentów popierających daną kandydaturę oraz dostarczenia formularza zgłoszenia w terminie ustalonym uprzednio w ogłoszeniu o wyborach do samorządu.
Kandydaci na Przewodniczącego Rady Studentów mają prawo do prowadzenia kampanii informacyjnej na terenie Uczelni oraz do pomocy materialnej na prowadzenie kampanii ze strony władz Uczelni.

Kadencja Przewodniczącego Rady Studentów trwa jeden rok akademicki i kończy się wraz z wyborem władz nowej kadencji, nie później jednak niż dnia 15 listopada. Na czas sprawowania funkcji, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Studentów przysługuje prawo do obniżki w opłatach czesnego, której wysokość ustalana jest rokrocznie przez Kanclerza Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego działa na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w oparciu o postanowienia Statutu i Regulaminu Uczelni. Tworzą go wszyscy studenci Uczelni. Na terenie Uczelni prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.

Do zadań Samorządu należy m.in.:

 • opiniowanie planów i programów studiów,
 • opiniowanie postanowień Regulaminu Studiów,
 • decydowanie w sprawach rozdziału środków przeznaczonych na cele studenckie,
 • inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej studentów Uczelni,
 • występowanie z wnioskami do organów Uczelni w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni,
 • uczestniczenie poprzez wybranego przedstawiciela w pracach Rady Programowej,
 • zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnych,
 • organizowanie akcji protestacyjnych na zasadach ujętych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego stwarza studentom warunki do rozwoju zainteresowań i angażowania się w przedsięwzięcia niezwiązane bezpośrednio z tokiem kształcenia. Inicjatywy studenckie, zarówno te indywidualne jak i zgłaszane przez Radę Studentów, znajdują wsparcie u władz Uczelni – organizacyjne i finansowe.

Samorząd Studencki WSJO w minionych latach zorganizował liczne spotkania, imprezy i warsztaty dla wszystkich zainteresowanych osób, nie tylko naszych studentów. Zasadniczą dewizą samorządu jest otwartość ­­– zarówno na inicjatywy studenckie, jak i kontakt z otoczeniem uczelni.

Przykładowo: w październiku 2018 roku samorząd zorganizował grilla integracyjnego dla studentów i pracowników w ogrodzie Uczelni; w listopadzie 2017 roku Samorząd Studencki WSJO zorganizował Imprezę w stylu halloween w klubie 9 Stóp, w kolejnych miesiącach studenci pomagali w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Językowej, której organizatorem corocznie jest nasza uczelnia. Inną tradycją jest organizacja Dnia Międzykulturowego, który żywo interesuje także studentów innych poznańskich uczelni oraz lokalne media.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij