Poznań, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Nr 03/04/ZR/2020
w sprawie wytycznych dotyczących organizacji sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W okresie zawieszenia realizacji zajęć w budynku uczelni egzaminy i zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz studenckich praktyk pedagogicznych są przeprowadzane z wykorzystaniem technologii i metod kształcenia na odległość.
 2. Formę zaliczenia studenckich praktyk nauczycielskich reguluje odrębne zarządzenie (ZR Nr 01/04/ZR/2020).
 3. Realizację egzaminów i zaliczeń w trybie synchronicznym reguluje Regulamin prowadzenia egzaminów i zaliczeń w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z wykorzystaniem internetowych środków łączności, stanowiący załącznik do odrębnego zarządzenia.

§2
Tryb warunkowy

 1. Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane w trybie warunkowym z wykorzystaniem internetowych środków łączności odbywają się w formie ustnej w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie lub zaliczeniu w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji odbywającej się za pomocą platformy edukacyjnej Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Eduportal lub innych platform informatycznych.
 2. Wideokonferencję organizuje wykładowca przeprowadzający dany egzamin korzystając z platformy Eduportal, innej platformy lub aplikacji informatycznej.
 3. Zakres materiału pozostaje bez zmian w porównaniu do zakresu
  egzaminów przeprowadzanych w pierwszym i drugim terminie w sesji zimowej 2019/2020.
 4. Egzaminy i zaliczenia w trybie warunkowym należy przeprowadzić do 31 maja 2020 r.
 5. Szczegóły przebiegu egzaminu i zaliczenia ustala wykładowca prowadzący

§ 3
Sesja i sesja poprawkowa

 1. Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane z wykorzystaniem internetowych środków łączności odbywają się w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie lub zaliczeniu w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji lub z wykorzystaniem asynchronicznych internetowych metod egzaminacyjnych, takich jak: ocena przesłanego przez studenta zadania drogą mailową, przez Wirtualną Uczelnię lub arkusza wypełnionego przez studenta na platformie. 
 2. Egzamin lub zaliczenie może mieć formę projektu indywidualnego, będącego zadaniem egzaminacyjnym/zaliczeniowym, którego realizacja potwierdzi osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, zgodnie z efektami określonymi w sylabusie do przedmiotu.
 3. Zadanie egzaminacyjne lub zaliczeniowe może mieć formę projektu, analizy, badania etc., musi wynikać z treści i specyfiki przedmiotu oraz odpowiadać liczbie punktów ECTS określających nakład pracy studenta.
 4. Szczegółowe wytyczne, tj. m.in. formę i tematy zadań egzaminacyjnych lub zaliczeniowych określa wykładowca prowadzący przedmiot i udostępnia studentom najpóźniej 30 dni przed planowanym rozliczeniem zadania egzaminacyjnego lub zaliczeniowego, jednak nie później niż do 20 maja 2020 r. w sesji i do 31 lipca 2020 r. w sesji poprawkowej.
 5. Zadania, które są podstawą zaliczenia lub egzaminu, powinny być sprawdzone w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia przez studenta, a ocena powinna być wpisana do systemu Wirtualnej Uczelni nie później niż do 5 lipca 2020 r. włącznie (termin w sesji) i do 25 września 2020 r. włącznie (termin w sesji poprawkowej).
 6. Wypełnione przez studentów zadania egzaminacyjne lub zaliczeniowe są przechowywane przez Katedrę przez okres dwóch lat, w formie papierowej lub elektronicznej, z oceną, która potwierdzi osiągnięcie efektów uczenia się dla przedmiotu.
 7. Wybrane ocenione zadania będące podstawą egzaminu wykładowca przekazuje do właściwej Katedry, która przechowuje zadania egzaminacyjne minimum 5 lat.

§ 4
Terminy sesji i pozostałe ustalenia

 1. Terminy sesji i sesji poprawkowej pozostają bez zmian zgodnie
  z Zarządzeniem Rektora ZR nr 01/05/ZR/2019 dot. ustalenia roku akademickiego 2019/2020.
 2. Wykładowca prowadzący przedmiot ma obowiązek na bieżąco rejestrować oceny z zaliczeń i egzaminów w systemie Wirtualnej Uczelni.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
prof. dr hab. Hubert Orłowski

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij