STUDIA PODYPLOMOWE
ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE od 1 KWIETNIA

Wypełnij formularz zgłoszenia on-line i złóż następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 2 zdjęcia (format jak na dowód osobisty)

REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO:

  1. DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
   WARUNKI PRZYJĘCIA
   Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologicznym: filologia angielska/lingwistyka stosowana (studia magisterskie lub wyższe zawodowe) lub dyplomem ukończenia studiów: magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (minimum C1). Studenci nie posiadający certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego muszą podejść do testu kwalifikacyjnego. Jest to test on-line który kandydaci wypełniają w domu. Studium mogą rozpocząć studenci ostatniego roku wymienionych studiów po uzyskaniu zgody kierownika Studium.
   Dokumenty prosimy składać w Biurze Rekrutacyjnym, najpóźniej do 15 listopada 2018.
   Wymagane dokumenty:

   • Wypełniony formularz zgłoszenia on-line
   • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • 2 zdjęcia (format jak na dowód osobisty)

   Organizacja zajęć
   Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Angielskiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.
   Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).

   KOSZT NAUKI

   • opłata rekrutacyjna – 85 zł
   • opłata w kwocie 2950 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • opłata semestralna w kwocie 1100 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2019/2020,
    • do dnia 15.11.2020 dla semestru zimowego 2020/2021.

 

  1. DYDAKTYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
   Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologicznym: filologia germańska/lingwistyka stosowana (studia magisterskie lub wyższe zawodowe) lub dyplomem ukończenia studiów: magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (minimum C1). Studenci nie posiadający certyfikatów potwierdzających znajomość języka niemieckiego wypełniają test kwalifikacyjny. Studium mogą rozpocząć studenci ostatniego roku wymienionych studiów po uzyskaniu zgody kierownika Studium.
   Dokumenty prosimy składać w Biurze Rekrutacyjnym, najpóźniej do 15 listopada 2018 r.
   Wymagane dokumenty:

   • Wypełniony formularz zgłoszenia on-line
   • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • 2 zdjęcia (format jak na dowód osobisty)

   ORGANIZACJA ZAJĘĆ
   Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

   Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).

   KOSZTY NAUKI

   • opłata rekrutacyjna – 85 zł
   • opłata w kwocie 2950 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • opłata semestralna w kwocie 1100 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2019/2020,
    • do dnia 15.11.2020 dla semestru zimowego 2020/2021.

 

  1. DYDAKTYKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
   Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologicznym: iberystyka, hispanistyka (studia magisterskie lub wyższe zawodowe) lub dyplomem ukończenia studiów: magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym (DBE – co najmniej C1). Studium mogą rozpocząć studenci ostatniego roku wymienionych studiów po uzyskaniu zgody kierownika Studium.
   Dokumenty prosimy składać w Biurze Rekrutacyjnym, najpóźniej do 15 listopada 2018.
   Wymagane dokumenty:

   • Wypełniony formularz zgłoszenia on-line
   • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • 2 zdjęcia (format jak na dowód osobisty)

   ORGANIZACJA ZAJĘĆ
   Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Hiszpańskiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Jeden zjazd obejmuje 16 godzin lekcyjnych zajęć (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych).
   Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).

   KOSZTY NAUKI

   • Opłata rekrutacyjna – 85 zł.
   • Opłata w kwocie 3650 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • opłata semestralna w kwocie 1300 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2019/2020,
    • do dnia 15.11.2020 dla semestru zimowego 2020/2021.

 

  1. WCZESNOSZKOLNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
   WARUNKI PRZYJĘCIA
   Studia podyplomowe adresowane do:

   • wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
   • nauczycieli języka angielskiego
   • absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I – III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania.

   Kandydaci nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 12 marca 2009, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe. Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2 wg skali ESOKJ).
   Dokumenty prosimy składać w Biurze Rekrutacyjnym, najpóźniej do 15 listopada 2018.
   Wymagane dokumenty:

   • Wypełniony formularz zgłoszenia on-line
   • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • 2 zdjęcia (format jak na dowód osobisty)

   Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

   KOSZT NAUKI

   • opłata rekrutacyjna – 85 zł
   • opłata w kwocie 2950 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • opłata semestralna w kwocie 1100 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2019/2020,
    • do dnia 15.11.2020 dla semestru zimowego 2020/2021.

 

  1. STUDIA PODYPLOMOWE BUSINESS ENGLISH
   Warunki przyjęcia:

   • ukończenie studiów I lub II stopnia
   • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
   • wypełnienie internetowego testu kwalifikacyjnego (test on-line)

   Rekrutacja trwa od 1.04. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

   ORGANIZACJA ZAJĘĆ
   Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym raz lub dwa razy w miesiącu w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych w godzinach od 9.45-16.30.

   Koszty nauki :

   • Opłata rekrutacyjna 85 zł.
   • Opłata w kwocie 2650 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • opłata semestralna w kwocie 1400 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2020/2021.

 

  1. STUDIA PODYPLOMOWE WIRTSCHAFTSDEUTSCH
   Rekrutacja odbywa się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego. Z testu zwolnieni są absolwenci filologii germańskiej, lingwistyki, oraz posiadacze odpowiednich certyfikatów językowych.
   Rekrutacja trwa od 1.04. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie.
   KOSZTY NAUKI

   • Opłata rekrutacyjna – 85 złotych.
   • Opłata w kwocie 2650 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • Opłata semestralna w kwocie 1400 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2020/2021.

 

  1. STUDIA PODYPLOMOWE SPRACHPRAXIS DEUTSCH
   Rekrutacja odbywa się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego. Rekrutacja trwa od 1.04.  Zajęcia rozpoczną się w listopadzie.
   KOSZTY NAUKI

   • Opłata rekrutacyjna -85 złotych.
   • Opłata w kwocie 2650 zł płatna jednorazowo za okres nauki z góry do dnia 30.11.2019, lub
   • Opłata semestralna w kwocie 1400 zł płatna jednorazowo za semestr z góry:
    • do dnia 15.11.2019 dla semestru zimowego 2019/2020,
    • do dnia 15.03.2020 dla semestru letniego 2020/2021.

 

 1. STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO I KONFERENCYJNEGO – SZKOŁA TŁUMACZY
  ZASADY REKRUTACJI
  Kandydaci na studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego składają kopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz formularz zgłoszeniowy.Składają również dokument poświadczający znajomość języka obcego lub przystępują do egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości tego języka.
  Część I kwalifikacji

  • Test pisemny ma na celu sprawdzenie znajomości języka obcego. Kandydaci którzy ukończyli filologię angielską, germańską, lingwistykę stosowaną lub kolegium języków obcych są zwolnieni z I części egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania języka obcego.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. ze zdawania egzaminu wstępnego z języka obcego zwolnione są osoby legitymujące się następującymi certyfikatami potwierdzającymi znajomość języków obcych:

  • Język angielski
   • Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge University, ocena A, B lub C (nie starszy niż 3 lata);
   • Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University, ocena A, B lub C;
   • TOEFL – Test of English as a Foreign Language (z wynikiem powyżej 213 pkt – dawne 550 pkt z testu, najmniej 4,5 pkt z pracy pisemnej TWE, i najmniej 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE), Educational Testing Service, Princeton USA;
  • Język niemiecki
   • Das Kleine Deutsche Sprachdiplom ( KDS), Goethe Institut;
   • Die Zentrale Oberstufenprüfung (DZO), Goethe Institut;
   • Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS), Goethe Institut.

  Część II kwalifikacji – obejmuje wszystkich kandydatów
  Kandydaci przystępują następnie do egzaminu obejmującego:

  • napisanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat w języku polskim (ok. 400-450 słów)
  • test z wiedzy o kraju danego obszaru językowego
  • rozmowę z komisją na aktualne tematy społeczne, polityczne, kulturalne; w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony o przejście na język obcy, odczytanie fragmentu tekstu i streszczenie go w tym samym lub w innym języku lub przetłumaczenie krótkiej wypowiedzi jednego z członków komisji na język ojczysty lub obcy.

  Na podstawie wyników wszystkich części egzaminu komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia.
  Egzamin odbędzie się w listopadzie 2019 r. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

  KOSZTY NAUKI

  • opłata rekrutacyjna – 85 złotych
  • 4950 zł – opłata za pierwszy rok nauki płatna z góry w całości do 30.11.2019
  • lub: 2600 zł – opłata semestralna, płatna jednorazowo za semestr z góry do 15.11.2019