/ STYPENDIA

Stypendia rektora na rok akademicki 2022/23

Informujemy, że stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Biurze Kształcenia. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/23,  wraz z wymaganymi dokumentami, student zobowiązany jest złożyć w Biurze Kształcenia w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. Wnioski prosimy wrzucać do skrzynki, znajdującej się przy drzwiach Biura Kształcenia. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.

Wniosek prosimy złożyć po uzyskaniu wszystkich wpisów do elektronicznej karty okresowych osiągnięć studenta.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium rektora dostępny będzie w formie elektronicznej, po zalogowaniu do systemu Wirtualna Uczelnia, w zakładce Finanse – Stypendia od dnia 1 października 2022 r.  Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.  Wypełnienie formularza na stronie internetowej uczelni nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium rektora. Przed wydrukowaniem wniosku prosimy o zweryfikowanie danych osobowych i kontaktowych, które automatycznie zaciągają się z bazy studentów. Wniosek prosimy wydrukować w formie dwustronnej.

WAŻNE: po wydrukowaniu wniosku należy go wysłać poprzez wybranie przycisku Złóż wniosek.

Stypendium rektora może otrzymać student, który w roku akademickim 2021/22 uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,  osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium Rektora może otrzymać student, który:

  • zaliczył bezwarunkowo poszczególne semestry poprzedniego roku studiów i uzyskał wpis na kolejny semestr,
  • nie powtarzał poprzedniego roku/ semestru studiów,,
  • uzyskał średnią ocen za poprzedni rok studiów, poprzedzający złożenie wniosku, nie niższą niż 4.20, co stanowi wyróżniające wyniki w nauce.

W przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, do wniosku student załącza odpowiednie dokumenty, które potwierdzają uzyskanie tych osiągnięć. Mogą to być kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wydanych w języku obcym, wymagane jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski (nie dotyczy dokumentów w języku angielskim).

Wnioski oceniane są metodą punktową. Za średnią ocen i każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne i sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Punkty za poszczególne osiągnięcia się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w rankingu.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę średnia ocen za poprzedni rok studiów oraz osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (okres od 1 października do 30 września). Oznacza to, że pod uwagę przy rozpoznaniu wniosku o stypendium na dany rok akademicki brane będą pod uwagę osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe zrealizowane i udokumentowane wyłącznie do 30 września w danym roku. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy średniej ocen  i osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku lub semestru studiów pierwszego stopnia (jeśli ostatni rok studiów trwał semestr).

Punkty za średnią ocen uzyskuje się poprzez pomnożenie średniej ocen przez liczbę 10.

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe załączone są do ogłoszenia.

Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów danego kierunku.

Wysokość stypendiów rektora oraz minimalną ilość punktów, od której zostaną przyznane stypendia rektora, ustala na posiedzeniu Komisja Stypendialna.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM REKTORA:

O stypendium rektora może ubiegać się student:

  • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych najpóźniej w kolejnym roku akademickim od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w niniejszym regulaminie na ostatnim roku lub semestrze studiów pierwszego stopnia (jeśli ostatni rok studiów trwał semestr) i złożył razem z wnioskiem zaświadczenie z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z ostatniego roku/ semestru studiów pierwszego stopnia (z wyłączeniem ocen za pracę dyplomową i  egzamin dyplomowy) oraz obowiązującej skali ocen. W przypadku absolwentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu ubiegających się o stypendium rektora na pierwszy rok studiów drugiego stopnia zaświadczenie nie jest wymagane.

O stypendium rektora może się również ubiegać student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski wdanym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora nie przysługuje studentom:

  • posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Dotyczy to również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą,
  • będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

DODATKOWE INFORMACJE

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium rektora wynosi 12 semestrów, z tym że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, natomiast na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do tego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student uczący się na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku. W przypadku studentów kierunku Filologia, realizujących w poprzednim roku akademickim program więcej niż jednej specjalności, bierze się pod uwagę średnią ocen tylko z jednej specjalności, wskazanej przez studenta we wniosku.

Student, który otrzymał zgodę na przeniesienie części przedmiotów na kolejny rok studiów może ubiegać się o stypendium rektora tylko w przypadku, gdy łączna ilość przeniesionych punktów nie przekracza – 10 ECTS. Wówczas oceny z przedmiotów przeniesionych będą wliczane do średniej ocen, za kolejny rok studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, któremu udzielono urlopu, a który spełnił warunki do otrzymania ww. stypendium za poprzedni rok studiów i znalazł się w % studentów kwalifikujących się do stypendium. Stypendium to przyznawane jest wówczas na okres nie dłuższy niż rok. Tym samym student nie może ubiegać się o stypendium rektora po powrocie na studia, po zakończonym urlopie.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium rektora, który został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję stypendialną w semestrze zimowym, zachowuje ważność przez cały rok akademicki, z zastrzeżeniem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr. Stypendium rektora jest przyznawane na jeden semestr i wypłacane w trybie miesięcznym. Stypendium rektora przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

WZÓR ZAŚWIADCZENIA (dot. studentów I roku, studiów II stopnia)

Studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne. Stypendium przyznawane
jest na okres jednego semestru. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1051,7 PLN.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami).

Informacja o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku


Wymagane załączniki

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.
Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).

 
 

Szczegółowe informacje dla studentów ubiegających się o stypendia na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij