/ STYPENDIA

Stypendia rektora na rok akademicki 2023/24

Informujemy, że stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Biurze Kształcenia. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/24,  wraz z wymaganymi dokumentami, student zobowiązany jest złożyć w Biurze Kształcenia w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. Wnioski prosimy wrzucać do skrzynki, znajdującej się przy drzwiach Biura Kształcenia. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku w wersji papierowej.

Wniosek prosimy złożyć po uzyskaniu wszystkich wpisów do elektronicznej karty okresowych osiągnięć studenta.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium rektora dostępny będzie w formie elektronicznej, po zalogowaniu do systemu Wirtualna Uczelnia, w zakładce Finanse – Stypendia od dnia 1 października 2023 r.  Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.  Wypełnienie formularza na stronie internetowej uczelni nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium rektora. Przed wydrukowaniem wniosku prosimy o zweryfikowanie danych osobowych i kontaktowych, które automatycznie zaciągają się z bazy studentów. Wniosek prosimy wydrukować w formie dwustronnej.

WAŻNE: po wydrukowaniu wniosku należy go wysłać poprzez wybranie przycisku Złóż wniosek.

Stypendium rektora może otrzymać student, który w roku akademickim 2022/23 uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,  osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium Rektora może otrzymać student, który:

 • zaliczył bezwarunkowo poszczególne semestry poprzedniego roku studiów i uzyskał wpis na kolejny semestr,
 • nie powtarzał poprzedniego roku/ semestru studiów,,
 • uzyskał średnią ocen za poprzedni rok studiów, poprzedzający złożenie wniosku, nie niższą niż 4.20, co stanowi wyróżniające wyniki w nauce.

W przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, do wniosku student załącza odpowiednie dokumenty, które potwierdzają uzyskanie tych osiągnięć. Mogą to być kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wydanych w języku obcym, wymagane jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski (nie dotyczy dokumentów w języku angielskim).

Wnioski oceniane są metodą punktową. Za średnią ocen i każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne i sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Punkty za poszczególne osiągnięcia się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w rankingu.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę średnia ocen za poprzedni rok studiów oraz osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (okres od 1 października do 30 września). Oznacza to, że pod uwagę przy rozpoznaniu wniosku o stypendium na dany rok akademicki brane będą pod uwagę osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe zrealizowane i udokumentowane wyłącznie do 30 września w danym roku. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy średniej ocen  i osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku lub semestru studiów pierwszego stopnia (jeśli ostatni rok studiów trwał semestr).

Punkty za średnią ocen uzyskuje się poprzez pomnożenie średniej ocen przez liczbę 10.

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe załączone są do ogłoszenia.

Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów danego kierunku.

Wysokość stypendiów rektora oraz minimalną ilość punktów, od której zostaną przyznane stypendia rektora, ustala na posiedzeniu Komisja Stypendialna.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM REKTORA:

O stypendium rektora może ubiegać się student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych najpóźniej w kolejnym roku akademickim od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w niniejszym regulaminie na ostatnim roku lub semestrze studiów pierwszego stopnia (jeśli ostatni rok studiów trwał semestr) i złożył razem z wnioskiem zaświadczenie z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z ostatniego roku/ semestru studiów pierwszego stopnia (z wyłączeniem ocen za pracę dyplomową i  egzamin dyplomowy) oraz obowiązującej skali ocen. W przypadku absolwentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu ubiegających się o stypendium rektora na pierwszy rok studiów drugiego stopnia zaświadczenie nie jest wymagane.

O stypendium rektora może się również ubiegać student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski wdanym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora nie przysługuje studentom:

 • posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Dotyczy to również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą,
 • będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

DODATKOWE INFORMACJE

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium rektora wynosi 12 semestrów, z tym że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, natomiast na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do tego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

WAŻNE: Należy podać wszystkie rozpoczęte semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, z wszystkich uczelni w Polsce i za granicą, niezależnie czy studia zostały ukończone czy przerwane, oraz czy pobierali Państwo w ich trakcie świadczenia stypendialne, również semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, włącznie z bieżącym semestrem.

Student uczący się na więcej niż jednym kierunku studiów (dotyczy również studiów w innych uczelniach) może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku. W przypadku studentów kierunku Filologia, realizujących w poprzednim roku akademickim program więcej niż jednej specjalności, bierze się pod uwagę średnią ocen tylko z jednej specjalności, wskazanej przez studenta we wniosku.

Student, który otrzymał zgodę na przeniesienie części przedmiotów na kolejny rok studiów może ubiegać się o stypendium rektora tylko w przypadku, gdy łączna ilość przeniesionych punktów nie przekracza – 10 ECTS. Wówczas oceny z przedmiotów przeniesionych będą wliczane do średniej ocen, za kolejny rok studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, któremu udzielono urlopu, a który spełnił warunki do otrzymania ww. stypendium za poprzedni rok studiów i znalazł się w % studentów kwalifikujących się do stypendium. Stypendium to przyznawane jest wówczas na okres nie dłuższy niż rok. Tym samym student nie może ubiegać się o stypendium rektora po powrocie na studia, po zakończonym urlopie.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium rektora, który został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję stypendialną w semestrze zimowym, zachowuje ważność przez cały rok akademicki, z zastrzeżeniem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr. Stypendium rektora jest przyznawane na jeden semestr i wypłacane w trybie miesięcznym. Stypendium rektora przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

WZÓR ZAŚWIADCZENIA (dot. studentów I roku, studiów II stopnia)

Stypendia socjalne na rok akademicki 2023/24

Od dnia 5 października 2023 r. zostanie udostępniony na Wirtualnej Uczelni (WU) w zakładce Finanse-stypendia moduł składania wniosków o przyznanie:

 • stypendium socjalnego (i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami);
 • zapomogi.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. 

TERMIN:

Wnioski można składać do 17 listopada 2023r.

Po uzupełnieniu wniosku na WU i akceptacji Działu Stypendialnego złożony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować w formie dwustronnej (przed wydrukowaniem wniosku prosimy o zweryfikowanie danych osobowych i kontaktowych, które automatycznie zaciągają się z bazy studentów, WAŻNE: po wydrukowaniu wniosku należy go wysłać poprzez wybranie przycisku Złóż wniosek), podpisać (w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom najbliższej rodziny) i:

 • dostarczyć osobiście do pokoju 110

LUB

 • wysłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A

wpisując jakiego rodzaju stypendium dotyczy wniosek

        LUB

 • wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze obok szatni przy Kwesturze/Kasie 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przyjmujemy wyłącznie kompletną dokumentację

Przypominam, że każdy student ma inna sytuację rodzinną i nie zawsze wszystkie załączniki będą potrzebne.

Dlatego ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z  Instrukcja składania wniosków stypendialnych wraz z załącznikami i dokumentacją, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

O stypendium socjalne może ubiegać się student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza kwoty 1 294,40 zł

Stypendium socjalne nie przysługuje studentom:

 • posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Dotyczy to również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą,
 • będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

DODATKOWE INFORMACJE

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium socjalne wynosi 12 semestrów, z tym że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, natomiast na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do tego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student uczący się na więcej niż jednym kierunku studiów (dotyczy również studiów w innych uczelniach) może otrzymać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, który został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję stypendialną w semestrze zimowym, zachowuje ważność przez cały rok akademicki po dostarczeniu oświadczenia o deklaracji braku zmian na kolejny semestr.

Stypendium socjalne jest przyznawane na każdy semestr oddzielnie i wypłacane w trybie miesięcznym. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.

Wszelkie zapytania dotyczące stypendium socjalnego ( w tym stypendium  w zwiększonej wysokości) prosimy kierować na adres stypendia@wsjo.pl.

UWAGA!

W przypadku brakujących dokumentów we wniosku zostaną Państwo o tym poinformowani mailowo (lub telefonicznie w sprawach zawiłych), bardzo prosimy na bieżąco sprawdzać adres e-mail (podany we wniosku).

Instrukcja składania wniosków stypendialnych wraz z załącznikami i dokumentacją

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/24

Od dnia 5 października 2023 r. zostanie udostępniony na Wirtualnej Uczelni (WU) w zakładce Finanse-stypendia moduł składania wniosków o przyznanie:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

TERMIN:

Wnioski można składać do 17 listopada 2023r.

Po uzupełnieniu wniosku na WU i akceptacji Działu Stypendialnego złożony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować w formie dwustronnej (przed wydrukowaniem wniosku prosimy o zweryfikowanie danych osobowych i kontaktowych, które automatycznie zaciągają się z bazy studentów, WAŻNE: po wydrukowaniu wniosku należy go wysłać poprzez wybranie przycisku Złóż wniosek), podpisać i:

 • dostarczyć osobiście do pokoju 110

LUB

 • wysłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A

wpisując: stypendium dla osób niepełnosprawnych

        LUB

 • wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze obok szatni przy Kwesturze/Kasie 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przyjmujemy wyłącznie kompletną dokumentację 

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z  Instrukcja składania wniosków stypendialnych wraz z załącznikami i dokumentacją, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych  może ubiegać się student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z w/w ustawą)

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych  nie przysługuje studentom:

 • posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Dotyczy to również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą,
 • będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

DODATKOWE INFORMACJE

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi 12 semestrów, z tym że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, natomiast na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do tego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student uczący się na więcej niż jednym kierunku studiów (dotyczy również studiów w innych uczelniach) może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  , który został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję stypendialną w semestrze zimowym, zachowuje ważność przez cały rok akademicki po dostarczeniu oświadczenia o deklaracji braku zmian na kolejny semestr.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych  jest przyznawane na każdy semestr oddzielnie i wypłacane w trybie miesięcznym. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.

Wszelkie zapytania dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych  prosimy kierować na adres stypendia@wsjo.pl.

UWAGA!

 W przypadku brakujących dokumentów we wniosku zostaną Państwo o tym poinformowani mailowo (lub telefonicznie w sprawach zawiłych), bardzo prosimy na bieżąco sprawdzać adres e-mail (podany we wniosku).

 
 

Instrukcja składania wniosków stypendialnych wraz z załącznikami i dokumentacją

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij