/ STYPENDIA

Stypendia rektora na rok akademicki 2021/22

Informujemy, iż wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/22,  wraz z wymaganymi dokumentami, student zobowiązany jest złożyć w Biurze Kształcenia w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. Wnioski prosimy wrzucać do skrzynki, znajdującej się przy drzwiach Biura Kształcenia.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dostępny będzie na Wirtualnej Uczelni, w zakładce Finanse – Stypendia od dnia 5 października 2021 r.  Przed wydrukowaniem wniosku prosimy o zweryfikowanie danych osobowych i kontaktowych, które automatycznie zaciągają się z bazy studentów.
Wniosek prosimy wydrukować w formie dwustronnej.

WAŻNE: po wydrukowaniu wniosku należy go wysłać poprzez wybranie przycisku Złóż wniosek.

Stypendium rektora może otrzymać student, który w roku akademickim 2020/21 uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,  osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium Rektora może otrzymać student, który:

 • zaliczył bezwarunkowo poszczególne semestry poprzedniego roku studiów,
 • złożył kartę okresowych osiągnięć studenta do Biura Kształcenia po każdym semestrze,
 • nie powtarzał poprzedniego semestru / roku studiów

i uzyskał średnią ocen za poprzedni rok studiów nie niższą jak 4.20, gdyż w Uczelni przyjmuje się to za wyróżniające wyniki w nauce.

W przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, do wniosku student załącza odpowiednie dokumenty, które potwierdzają uzyskanie tych osiągnięć. Mogą to być kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Biuro Kształcenia. W przypadku dokumentów wydanych w języku obcym, wymagane jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski (nie dotyczy dokumentów w języku angielskim).

Wnioski oceniane są metodą punktową. Za średnią ocen i każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne i sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Punkty za poszczególne osiągnięcia się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w rankingu.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. W przypadku studentów I roku studiów II stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów I stopnia.

Punkty za średnią ocen uzyskuje się poprzez pomnożenie średniej ocen przez liczbę 10.

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe załączone są do ogłoszenia.

Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów kierunku Filologia.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM REKTORA:

O stypendium rektora może ubiegać się student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który ukończył I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy spełnili kryteria określone w niniejszym Regulaminie na ostatnim roku lub semestrze studiów pierwszego stopnia (jeśli ostatni rok studiów trwał semestr) i złożył razem z wnioskiem zaświadczenie z poprzedniej Uczelni o uzyskanej średniej ocen z ostatniego roku/ semestru studiów pierwszego stopnia oraz obowiązującej skali ocen.
  W przypadku absolwentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego ubiegających się o stypendium Rektora na I rok studiów II stopnia zaświadczenie nie jest wymagane.

O stypendium rektora może się również ubiegać student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski wdanym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi:

 • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest również osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia. Dotyczy to również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą,
 • studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres sześciu lat. Do tego okresu wlicza się wszystkie semestry, również przerwane lub nie ukończone, oraz semestry, podczas których student przebywał na urlopie od zajęć (posiadał status studenta). W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane,
 • będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

DODATKOWE INFORMACJE

Student uczący się na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku. W przypadku studentów kierunku Filologia, realizujących w poprzednim roku akademickim program więcej niż jednej specjalności, bierze się pod uwagę średnią ocen tylko z jednej specjalności, wskazanej przez studenta we wniosku.

Student, który otrzymał zgodę na przeniesienie części przedmiotów na kolejny rok akademicki może ubiegać się o stypendium Rektora tylko w przypadku, gdy łączna ilość przeniesionych punktów nie przekracza – 10 ECTS. Wówczas oceny z przedmiotów przeniesionych będą wliczane do średniej ocen, za kolejny rok studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, któremu udzielono urlopu,
a który spełnił warunki do otrzymania ww. stypendium za poprzedni rok studiów i znalazł się
w 10% studentów danego kierunku kwalifikujących się do stypendium. Stypendium to przyznawane jest wówczas na okres nie dłuższy niż rok. Tym samym student nie może ubiegać się o stypendium Rektora po powrocie na studia, po zakończonym urlopie.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium rektora zachowuje ważność przez cały rok akademicki, z zastrzeżeniem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr. Stypendium rektora jest przyznawane na jeden semestr i wypłacane w trybie miesięcznym. Stypendium rektora przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

WZÓR ZAŚWIADCZENIA (dot. studentów I roku, studiów II stopnia)

Studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.
Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1051,7 PLN netto.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami).


Szczegółowe informacje dla studentów ubiegających się o stypendia na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.
Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).

 
 

Szczegółowe informacje dla studentów ubiegających się o stypendia na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij