STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

LISTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH 2016/2017

Terminarz zjazdów studia II stopnia

 • Indywidualne podejście do studentów
 • Doświadczona kadra naukowa
 • Ciekawe seminaria
 • Swoboda w wyborze tematów pracy magisterskiej

Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej.
Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata. O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii angielskiej oraz Kolegiów Języków Obcych.

Od 2010r. o przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.

Główny cel studiów II stopnia to dalszy rozwój kompetencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego.

Prowadzimy nabór na następujące specjalności:

 • filologia angielska studia stacjonarne
 • filologia angielska studia niestacjonarne

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA
Program studiów II stopnia ma w pełni charakter akademicki. W ciągu dwóch lat studenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze języka pisanego. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską. Uzupełnieniem praktycznej nauki języka są przedmioty humanistyczne: filozofia, wstęp do europeistyki, logika.
Oferowane w czasie studiów specjalizacje umożliwiają także wykształcenie konkretnych umiejętności zawodowych.

Tematyka seminariów magisterskich dotyczy:

 • Dydaktyki języka obcego
 • Literaturoznawstwa
 • Kultury obszaru językowego
 • Językoznawstwa
 • Translatologii

PROGRAM

  • Przedmioty kształcenia ogólnego
    • Metodologia badań filologicznych
    • Logika
    • Przedmiot uzupełniający
    • Lektorat języka obcego
    • Prawa autorskie w pracy naukowej
    • Nauki społeczne I
    • Nauki społeczne II
    • Wychowanie fizyczne
   • Przedmioty podstawowe
    • Praktyczna nauka języka obcego
     • Konwersacje i słownictwo
     • Egzamin
     • Warsztat językowy
     • Pisanie akademickie
     • Teoria i praktyka przekładu
   • Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne
    • Gramatyka opisowa/Historia literatury
    • Seminarium przedmiotowe I
    • Seminarium przedmiotowe II
    • Wykłady monograficzne I, II, III, IV
    • Wykład kierunkowy
    • Seminarium magisterskie
    • Seminarium uzupełniające
    • Konwersatorium specjalizacyjne
    • Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego / Tutorial dyplomowy

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Istnieje również możliwość kontynuowania bloku nauczycielskiego na studiach II stopnia w celu zwiększenia uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Oferujemy również możliwość realizacji bloku kształcenia nauczycieli w całości, dla osób które na studiach I stopnia nie realizowały tego bloku, a chciałby zdobyć uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach. Blok ten jest płatny dodatkowo.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest ukształtowany w zgodzie z przewidywaniami zawartymi w standardach edukacyjnych opracowanych dla kierunku filologia. W szczególności dysponuje wysoką biegłością w mowie i piśmie w zakresie głównego języka specjalności. Zakładamy, że będzie to poziom C2 opisany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest wyposażony w stosowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze odpowiedniego obszaru językowego.
Absolwenci specjalizują się w różnych szczegółowych dziedzinach zawodowych, takich jak: dydaktyka, glottodydaktyka, lingwistyka stosowana, przekładoznawstwo. Tym, którzy zdecydują się na kontynuację specjalizacji nauczycielskiej, zapewnimy odpowiedni wybór przedmiotów.
Absolwent WSJO posiada odpowiednią wysoką wiedzę i biegłość w trzech zasadniczych obszarach:

   • praktyczna znajomość języka
   • wiedza filologiczna (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo)
   • przygotowanie do wykonywania zawodu.

Ukształtowanie naszego absolwenta umożliwi mu elastyczne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy
.