/ PRZYDATNE INFORMACJE

Studia w WSJO realizowane są w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (studia zaoczne).

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, przez około 30 tygodni, w trakcie trwania roku akademickiego. W szczególnych przypadkach zajęcia na studiach stacjonarnych mogą zostać przedłużone.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane są od piątku, od godziny 16.00, do niedzieli, do godziny 18.00, w wyjątkowych sytuacjach do 20.40, przez około 8-9 zjazdów w trakcie trwania semestru.

Kształcenie w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest podzielone na semestry. W roku akademickim realizowane są zajęcia w ramach dwóch semestrów – zimowego i letniego. Na zakończenie każdego semestru organizowana jest sesja egzaminacyjna, w ramach której następuje zaliczenie semestru. Harmonogram roku akademickiego ogłaszany jest nie później niż do 31 maja. Harmonogram określa terminarz zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji.

Harmonogram roku akademickiego oraz terminarze zjazdów na każdy semestr dostępne są na Wirtualnej Uczelni w zakładce Informacje – Organizacja roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku przydzielani są do grupy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Przy przydziale do grup ćwiczeniowych brane są pod uwagę takie kryteria jak: wynik egzaminu maturalnego czy deklarowana znajomość drugiego języka obcego. Przy podziale grup mogą zostać wzięte pod uwagę indywidualne prośby studentów, pod warunkiem, że zostały zgłoszone w Biurze Rekrutacyjnym nie później niż do 15 września.

Studenci przydzielani są do grup ćwiczeniowych przed rozpoczęciem każdego semestru. Informacje  na temat przydziału do grup dostępne są na indywidualnym koncie studenta na Wirtualnej Uczelni.

W trakcie studiów studenci mogą ubiegać się o zmianę grupy, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty rozpoczęcia semestru. Zmiana grupy na wniosek studenta może nastąpić, gdy poziom nauczania w grupie jest niezgodny z umiejętnościami studenta, gdy grupa jest zbyt liczna oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiana grupy wiąże się z koniecznością wniesienia jednorazowej opłaty, zgodnej z Zarządzeniem Kanclerza.

Plany zajęć są ogłaszane w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem każdego semestru i są dostępne dla zalogowanych użytkowników na Wirtualnej Uczelni.
Zajęcia dydaktyczne realizowane są w następujących miejscach:

  • ul. Różana 17a (budynek główny WSJO),
  • ul. Niedziałkowskiego 18 (budynek Liceum Akademickiego linde.edu.pl).

Program studiów WSJO realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz zajęć praktycznych. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Zajęcia ćwiczeniowe we WSJO realizowane są w kilkunastoosobowych grupach.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu wynosi dwie w semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności wykładowca może odmówić zaliczenia przedmiotu. Jeśli nieobecność podyktowana była chorobą, wykładowca ustala ze studentem formę zaliczenia zajęć, w których student nie uczestniczył. Wykładowca może odmówić zaliczenia, jeśli student nie uczestniczył w większości zajęć w semestrze, nawet gdy nieobecności te są usprawiedliwione przedłużającą się chorobą studenta.

Student może wnioskować o zmianę formy studiów. Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Biura Kształcenia. Zmiana formy studiów związana jest z koniecznością wniesienia opłaty zgodnej z Zarządzeniem Kanclerza. Studenci, którzy zmieniają formę studiowania zobowiązani są do uzupełnienia brakujących zaliczeń wynikających z różnic programowych.

Każdy student otrzymuje imienną legitymację, oznaczoną numerem albumu, która pozostaje własnością Uczelni. Legitymacja dokumentuje status studenta i identyfikuje go na terenie Uczelni. Studenci WSJO, legitymujący się ważną legitymacją, posiadają uprawnienia do zniżek w środkach komunikacji miejskiej oraz zniżki na przejazdy PKP.

Z tyłu legitymacji znajdują się hologramy, potwierdzające jej ważność. Legitymację przedłuża się po każdym semestrze w Biurze Kształcenia, w terminach określonych przez Uczelnię. Student chcący przedłużyć ważność legitymacji na kolejny semestr musi mieć zaliczony semestr poprzedni i nie może mieć zalegających zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Studenci mogą aktywować swoje Elektroniczne Legitymacje Studenckie  w systemie komunikacji miejskiej PEKA i korzystać z nich na takich samych zasadach jak posiadacze karty PEKA.

Karta okresowych osiągnięć studenta dokumentuje przebieg studiów. Karta prowadzona jest w formie elektronicznej. W karcie wpisywane są uzyskane oceny i zaliczenia z poszczególnych przedmiotów.

Student zobowiązany jest do monitorowania stanu wpisów do Elektronicznej karty okresowych osiągnięć studenta na stronie Wirtualna Uczelnia (zakładka – Oceny) i zgłaszania wszelkich braków i błędnych wpisów do wykładowcy prowadzącego przedmiot lub do właściwej Katedry.

Terminy uzyskania wpisów do karty okresowych osiągnięć studenta po zakończeniu każdej sesji egzaminacyjnej określa Rektor.

Student może wnioskować o urlop na okres nie krótszy niż 4 tygodnie i nie dłuższy niż 4 semestry. Uzyskanie urlopu oznacza możliwość zawieszenia studiów, bez utraty praw studenckich. W czasie trwania urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką.

Urlop  przyznawany jest w przypadku: wyjazdu na studia zagraniczne, staże, praktykę, konieczności ukończenia studiów na uczelni macierzystej, poważnej choroby, urodzenia dziecka i opieki nad nim, bądź innych ważnych zdarzeń losowych.

Studenci ubiegający się o przyznanie urlopu powinni złożyć podanie w Biurze Kształcenia lub przez stronę internetową uczelni.

Student powracający po urlopie jest zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta wszystkich efektów uczenia się, wynikających z aktualnego programu studiów.

Skreślenie z listy studentów może nastąpić w przypadku niezaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, wyczerpania regulaminowych możliwości przedłużenia studiów, niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, nieprzestrzegania zasad odpłatności za studia, naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni, skazania studenta prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, wskutek prawomocnej decyzji Komisji Dyscyplinarnej, bądź na prośbę studenta (rezygnacja ze studiów). Wniosek o skreślenie student składa do Biura Kształcenia. Skreślenie z listy studentów wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec Uczelni, niezależnie od przyczyn skreślenia.

Skreślenie następuje drogą decyzji administracyjnej. Decyzję o skreśleniu z listy studentów podejmuje Prorektor ds. studenckich. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Student skreślony z listy studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego może ubiegać się o wznowienie studiów w przeciągu roku od doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów. Wniosek o wznowienie składany jest w Biurze Kształcenia i adresowany do Rektora Uczelni. Student wznawiający studia jest zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta wszystkich efektów uczenia się, wynikających z aktualnego programu studiów. Za wznowienie studiów pobierana jest opłata zgodna z Zarządzeniem Kanclerza.

Zamówienie na fakturę VAT.

Instrukcja w zakresie wystawiania faktur za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu (studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe).

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu:

  1. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu wystawia faktury na zasadach ogólnych, bazując na przepisach Ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi dydaktyczne Uczelnia wystawia jedynie na rzecz faktycznych nabywców (odbiorców) usług edukacyjnych.
  3. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę, w imieniu swojego pracownika, nie zmienia faktu, że usługobiorcą (faktycznym nabywcą usługi) jest nadal student. W takim przypadku na wystawionej fakturze student zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował na fakturze jako płatnik. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę (wskazanie na fakturze firmy jako odbiorcy), która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.
  • W sytuacji, gdy dofinansowanie jest wpłacane bezpośrednio na konto Uczelni, WSJO może wystawić fakturę, gdzie firma/pracodawca zostanie wskazany jako płatnik. Jednakże jako nabywca na fakturze nadal zostanie wskazany student, jako rzeczywista strona transakcji.
  • W sytuacji, gdy dofinansowanie nie jest wpłacane bezpośrednio na konto Uczelni (wpłaty dokonał student), wówczas WSJO wystawi fakturę, gdzie jako nabywcę i płatnika wskaże rzeczywistą stronę transakcji – studenta. W opisanej sytuacji nie ma możliwości wskazania jako płatnika firmy/pracodawcy.
  1. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, faktury VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie studenta.
  2. Nie jest możliwe wystawianie faktur VAT w dowolnym terminie. Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłaty za studia. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
  3. Przez datę otrzymania czesnego, raty lub zaliczki należy rozumieć dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym WSJO.

Żądanie wystawienia faktury należy zgłosić na odpowiednim formularzu:

– elektronicznie, wysyłając wypełniony formularz na adres: platnosci.student@wsjo.pl

– osobiście: ” Kwestura (pokój 003), Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego, 61-577 Poznań, ul. Różana 17a “

 

Wniosek o wystawienie faktury

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij